Przetargi.pl
Wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie

Miasto i Gmina Pilawa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 856 110, , fax. 256 856 083
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pilawa
  Al. Wyzwolenia 158
  08-440 Pilawa, woj. mazowieckie
  tel. 256 856 110, , fax. 256 856 083
  REGON: 71158234500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilawa.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Zakup i dostawę do Zamawiającego urządzeń opisanych w załączniku do niniejszej Specyfikacji „Opis przedmiotu zamówienia”, m. in. Stacje graficzne (komputery stacjonarne) – 16 szt.; monitor – 16 szt.; monitor wielkoformatowy – 1 szt.; pakiet oprogramowania graficznego i multimedialnego – 16 stanowisk. 2) Dostarczone sprzęty muszą być nowe oraz posiadać certyfikaty (deklaracje zgodności) z normami unijnymi. "Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu, do okazania zaoferowanego sprzętu i oprogramowania, w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Okazanie nastąpi w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego (po terminie składania ofert). Zamawiający poinformuje o terminie przeprowadzenia okazania z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe). Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym czasie i miejscu na okazaniu (prezentacji) sprzętu i oprogramowania, uznane będzie jako negatywny wynik okazania, tj. niepotwierdzenie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy." Zamówienie powyżej kwoty 30 000 euro oraz poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy; - oświadczenia stanowiące załączniki do SIWZ; - kopia certyfikatu ISO, o którym mowa w rozdziale 5 SIWZ. - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (Rozdział 11, pkt. 11.8. niniejszej SIWZ), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach