Przetargi.pl
Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 836 301 , fax. 322 836 344
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 322 836 301, fax. 322 836 344
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport i wniesienie) pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia szkolnych pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, ul. Żeromskiego 26. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: a) szatkownicy do warzyw z zestawem tarcz 1 szt. b) szafy chłodniczej 1 szt. c) kuchni gazowej 1 szt. d) obieraczki do ziemniaków z filtrem opływu 1 szt. e) urządzenia Sous-vide 1 szt. f) kuchni elektrycznej indukcyjnej 1 szt. g) pieca konwekcyjnego 1 szt. h) robota wielofunkcyjnego 1 szt. i) zmywarki do naczyń i szkła 3 szt. j) szafy magazynowej 1 szt. k) stołu przyściennego 1 szt. l) ekspresu do kawy 1 szt. ł) wózka kelnerskiego do flambirowania 1 szt. 2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 39221000-7 – sprzęt kuchenny 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do siwz. 4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik do siwz. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna składać się z: 1) formularza oferty 2) oświadczenie dot. wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz jeżeli dotyczy: 3) pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. Wykonawca zobowiązany jest - bez wezwania Zamawiającego - przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa powyżej przedkłada każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy ze wspólników spółki cywilnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach