Przetargi.pl
Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 836 301 , fax. 322 836 344
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 322 836 301, fax. 322 836 344
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport i wniesienie) pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia szkolnych pracowni gastronomicznych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu, ul. Józefczaka 40. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: a) miksera 1 szt. b) smażalnika do pączków 1 szt. c) pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego 1 szt. d) zmywarki do naczyń 1 szt. e) okapu centralnego indukcyjnego 1 szt. f) patelni elektrycznej z wanną 1 szt. g) stołu przyściennego 2 szt. h) szafy kuchennej 5 szt. i) szafy chłodniczej 1 szt. j) kuchni gazowej 3 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednio załącznik do siwz. 3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik do siwz. 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna składać się z: 1) formularza oferty 2) oświadczenia dot. wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz jeżeli dotyczy: 3) pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. Wykonawca zobowiązany jest - bez wezwania Zamawiającego - przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej . W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. W przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa powyżej przedkłada każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy ze wspólników spółki cywilnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach