Przetargi.pl
,,Wyposażenie Centrum Wielu Kultur”

Gmina Barczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 514 84 39, , fax. 89 514 85 62
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barczewo
  Plac Ratuszowy 1
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 514 84 39, , fax. 89 514 85 62
  REGON: 51074357400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://barczewo.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Wyposażenie Centrum Wielu Kultur”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z pkt. 3 SIWZ: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia Centrum Wielu Kultur znajdującego się w Barczewie przy ul. Słowackiego 5. Zamówienie zostało podzielone na 4 części opisane poniżej. Część nr 1 Wyposażenie CWK – kioski multimedialne – 6 kompletów Zakup i montaż ekranów dotykowych – 3 komplety Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1a do SIWZ. Część nr 2 Wyposażenie kuchni/pomieszczeń socjalnych – 3 komplety Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1b do SIWZ. Część nr 3 Wyposażenie multimedialne sal konferencyjnej i projekcyjnej (rzutniki multimedialne, ekrany zwijane oraz zestawy głośników do Sali konferencyjnej oraz zestaw nagłośnienia do sal kinowych małych w Sali projekcyjnej) – 2 komplety Wyposażenie multimedialne sal instruktorskich (2 komplety telewizorów z głośnikami oraz 3 komplety rzutników multimedialnych wraz z ekranami zwijanymi i głośnikami) – 5 kompletów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1c do SIWZ. Część 4 Wyposażenie kabiny tyflologicznej – 1 komplet Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1d do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt 6 SIWZ 6.1.3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wg wzoru załącznik nr 7 do siwz – w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). 6.1.4 Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podania nazw Podwykonawców – wg wzoru załącznik nr 5 do siwz – w sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom lub w sytuacji opisanej w pkt 5.11 siwz (art. 22a ust. 4 Pzp). 6.4 Inne dokumenty i oświadczenia: 6.4.1 Formularz oferty wraz z załącznikami odpowiednimi dla poszczególnych części zamówienia – wg wzoru załącznik nr 2 do siwz, wg. wzoru załącznik 1, 2, 3, 4 do oferty. 6.4.2 Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazujące osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w sytuacji gdy zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 6.5 W zakresie nieuregulowanym siwz, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach