Przetargi.pl
Kompleksowa ochrona żubra w Polsce - obsługa stada żubrów 2021 - 2022 r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-612 Kruklanki, Dworcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874217045, , fax. 874217053
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki
  Dworcowa 8A
  11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874217045, , fax. 874217053
  REGON: 79050488100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa ochrona żubra w Polsce - obsługa stada żubrów 2021 - 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy czynności obsługi stada żubrów bytujących na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Borki. Obsługa będzie polegać na: 1/ dowozie i wyłożeniu karmy, 2/ sprzątaniu stanowisk karmowych, 3/ okresowej dezynfekcji miejsc karmienia, 4/ konserwacji lizawek solnych, 5/ utylizacji padłych żubrów (czyszczenie oraz utylizacja odpadów biologicznych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77500000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną