Przetargi.pl
Wyposażenie budynku położonego przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 w Szczecinie - powtórka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4329586, 4329521 , fax. 91 4329501
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
  ul. Jagiellońska 44 44
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4329586, 4329521, fax. 91 4329501
  REGON: 81073345400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie budynku położonego przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 w Szczecinie - powtórka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyposażenie budynku położonego przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 w Szczecinie - powtórka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: Pakiet 1 Szafy, szafki, komody, biurka: 1 100,00 zł. Pakiet 2 Meble pod wymiar wraz ze sprzętem AGD: 950,00 zł. Razem 2 050,00 zł, które należy wpłacić na rachunek wskazany przez Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż określonej w punkcie 12.2, podpunkcie 1. Wykonawca zobowiązany jest zdeponowania go w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W obydwu przypadkach kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione należy dołączyć do oferty. 12.2 Wadium może być wnoszone w: 12.2.1 pieniądzu, 12.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 12.2.3 gwarancjach bankowych, 12.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 1) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 12.3 W przypadku zamiaru wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - należy zaznaczyć w ofercie, czy dokument taki Zamawiający ma zwrócić Wykonawcy. 12.4 Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto zamawiającego - nr 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001 w BGK z dopiskiem - nr 25/2016 wadium na - Wyposażenie budynku położonego przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 w Szczecinie - powtórka. 12.5 Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego. 12.6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.7 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku, gdy: 12.7.1 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 12.7.2 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.8 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 12.9 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12.10 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12.11 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.12 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.spzozmswia.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/dostawy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach