Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli do budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak 2

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Nowowiejskiego 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3213760 , fax. 091 3212314
 • Data zamieszczenia: 2015-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
  ul. Nowowiejskiego 2 2
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3213760, fax. 091 3212314
  REGON: 00028826000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli do budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli do budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji. Wykonawca przed realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania uzgodnień i pomiarów z natury w pomieszczeniach budynku Adam i Ewa przy ul. Emilii Gierczak w Świnoujściu. Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe. Wykonawca we własnym zakresie zapewni transport, rozładunek oraz zamontowanie mebli oraz stolarki meblowej. Dostarczone meble oraz stolarka meblowa zostaną objęte 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty protokolarnego odbioru. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest, według swojego wyboru, do naprawy lub wymiany na swój koszt każdego z elementów mebli, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych, wynikających z normalnego użytkowania w okresie gwarancji. W okresie obowiązywania gwarancji wykonawca bezpłatnie wykona przeglądy okresowe, nie mniej niż raz w roku, jak również zapewnieni na swój koszt części niezbędne do serwisu i przeglądów okresowych lub części konieczne do prawidłowego funkcjonowania mebli i stolarki meblowej, które ujawnią się w trakcie wykonywania przeglądów okresowych. Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi (w dni robocze z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy) max. 48 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 złotych) w terminie do dnia 02.10. 2015 r. do godziny 12.00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uzdrowisko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach