Przetargi.pl
Wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu- etap II

Dom Kultury w Orzyszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 237 010 , fax. 874 237 185
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Kultury w Orzyszu
  ul. Wojska Polskiego 5
  12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 237 010, fax. 874 237 185
  REGON: 82148700000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu- etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, ustawienie, wypoziomowanie, wyregulowanie, uruchomienie, konfiguracja fabrycznie nowych elementów wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury w Orzyszu w ramach zadania pn. „Wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu- etap- II. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części: Część I – dostawa mebli i innych elementów wyposażenia Część II – dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego 3. Opis przedmiotu zamówienia w części I zawierają następujące załączniki do SIWZ: załącznik nr 1A - część I - formularz cenowy 4. Opis przedmiotu zamówienia w części II zawierają następujące załączniki do SIWZ: załącznik nr 1A - część II - formularz cenowy Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: dla części I - 10 000, 00 zł dla części II- 5 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Warmińsko-Mazurskim Bank Spółdzielczy o/ Orzysz nr 76 9364 0000 2003 0006 7717 0001 do upływu terminu składania ofert. W tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy oraz dopisek Wadium – Przetarg nieograniczony - fabrycznie nowych elementów wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury w Orzyszu w ramach zadania pn. „Wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu- etap- II.” - część I lub część II Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto UM w Orzyszu przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2357 ze zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, przed złożeniem oferty w Sekretariacie pok. nr 02, musi dostarczyć w formie „ORYGINAŁU” do Dom Kultury w Orzyszu , ul. Wojska Polskiego 9d, 12-250 Orzysz lub „ORYGINAŁ” w odrębnej kopercie dołączyć do koperty zawierającej ofertę przetargową Wykonawcy. W przypadku, gdy „ORYGINAŁ” zostanie w trwały sposób dołączony do złożonej oferty Zamawiający nie będzie mógł zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić dokumentu, ponieważ stanowił on będzie integralną część oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach