Przetargi.pl
Wynajem zmywarki tunelowej i zmywarki kapturowej z wyposażeniem dodatkowym do Punktu Żywienia w S.U. PERŁA BAŁTYKU w Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ks. Piotra Ściegiennego 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3548802 , fax. 0-94 35 225 16
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
  ks. Piotra Ściegiennego 1 1
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3548802, fax. 0-94 35 225 16
  REGON: 00028817100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem zmywarki tunelowej i zmywarki kapturowej z wyposażeniem dodatkowym do Punktu Żywienia w S.U. PERŁA BAŁTYKU w Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (na zasadach najmu) do położonego na terenie miasta Kołobrzeg obiektu Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. zmywarki tunelowej i zmywarki kapturowej z wyposażeniem dodatkowym, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Forma zakupu - najem na okres 60 miesięcy. 3. Dostarczone urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wykonane w pierwszym gatunku oraz zaopatrzone w atesty dopuszczające do stosowania kuchniach oraz powinny odpowiadać parametrom technicznym i użytkowym opisanym w specyfikacjach zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Do każdego urządzenia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz karta gwarancyjna. 4. Z dostawą łączy się usługa polegająca na dostarczeniu zamawianego sprzętu transportem wykonawcy do miejsca przeznaczenia, zainstalowania urządzeń w miejscu pracy, a także przeprowadzenia przeszkolenia personelu zamawiającego z zakresie bezpiecznej i właściwej obsługi urządzeń. 5. Na dostarczany sprzęt udzielona zostanie gwarancja jakości obowiązująca przez cały okres wynajmu, tj. 60 miesięcy od daty odbioru sprzętu przez zamawiającego. 6. Dostawca ma obowiązek dostarczenia urządzeń (urządzenia, części zamiennych) spełniających wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z dnia 7 listopada 2008 r.), powyższy obowiązek dotyczy również dokumentacji technicznej dostarczanej maszyny (urządzenia, części zamiennych). 7. Dostawca jest zobowiązany do podłączenia dostarczonych urządzeń do sieci wodno - kanalizacyjnej i energetycznej oraz do odłączenia urządzeń na czas wykonywanego remontu w zmywalni naczyń stołowych i ponownego ich podłączenia po jego wykonaniu. 8. W przypadku wystąpienia awarii czas reakcji maksymalnie 6 godzin, w przypadku dłuższych awarii dostawca zapewni urządzenia zastępcze na własny koszt. 9. Dostawca zapewni regularne przeglądy przynajmniej raz na 6 miesięcy na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397131004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach