Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie żywienia pacjentów oraz prowadzenie stołówki w SP ZOZ MSW w Koszalinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3471670 , fax. 94 3411697
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie
  ul. Szpitalna 2 2
  75-720 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3471670, fax. 94 3411697
  REGON: 33090497300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie żywienia pacjentów oraz prowadzenie stołówki w SP ZOZ MSW w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie żywienia pacjentów oraz prowadzenie stołówki w SP ZOZ MSW w Koszalinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553220003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach