Przetargi.pl
Wynajem torów pływackich do nauki i doskonalenia pływania

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Bydgoska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2132783, 2142831 , fax. 672 132 776
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Bydgoska 76
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2132783, 2142831, fax. 672 132 776
  REGON: 68424000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem torów pływackich do nauki i doskonalenia pływania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem torów pływackich do nauki lub doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych. 2. Zamawiający wymaga udostępnienia jednocześnie każdorazowo co najmniej 8 torów pływackich o długości 25 m (w tym co najmniej 2 torów pływackich z mechanizmem wypłycania). Uwaga. Ilość dostępnych jednocześnie każdorazowo torów pływackich jest jednym z kryteriów oceny ofert. 3. Zamawiający wymaga możliwości uczestnictwa w zajęciach jednorazowo co najmniej 40 ćwiczących. 4. Zamawiający wymaga świadczenia usługi w wymiarze 1903 godziny zajęć (na torach zwykłych) oraz 117,5 godzin zajęć na torach z mechanizmem wypłycania. 5. Wykonawca zapewni opiekę ratowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Wykonawca udostępni zaplecze sanitarne dla uczestników oraz pomieszczenie socjalne dla instruktorów, z możliwością przechowywania sprzętu wykorzystywanego w procesie nauki i doskonalenia pływania. 7. Jeżeli miejsce świadczenia usługi jest położone poza granicami administracyjnymi miasta Piły, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił transport uczestników z siedziby Zamawiającego do miejsca świadczenia usługi i z powrotem, zgodnie z harmonogramem zajęć, który jest załącznikiem nr 5 do SIWZ. Koszt transportu Wykonawca uwzględni w cenie oferty. 8. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zajęcia każdorazowo nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godz. 16. 9. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów korzystania z pływalni, obowiązujących na obiektach Wykonawcy. 10. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 11. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania nazw podwykonawców, jeśli są już znani. 12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 108 ze zm.) polegających na czynnościach ratownika. 13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami). 14. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 13, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 12. 15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2. oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy - ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 4. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 5. oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), 6. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach