Przetargi.pl
Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie 2019/2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Podmiejska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 365 23 99 , fax. 94 365 64 54
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
  ul. Podmiejska 18
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 365 23 99, fax. 94 365 64 54
  REGON: 33096520700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiatswidwinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie 2019/2020. Wynajem związany będzie z wykonaniem usług, które między innymi będą dotyczyły: 1. Łagodzenia śliskości zimowej obejmującej: obsługę pojazdu lub maszyny oraz sprzętu powierzonego przez Zamawiającego w trakcie łagodzenia śliskości zimowej, oraz ewentualnego oczekiwania (wezwania na dyżur). 2. Odśnieżania dróg. W celu wykonywania powyższych usług Zamawiający dokona wyboru jednostek zgodnie z poniższym zestawieniem: Kod CPV 77111000-1-wynajem maszyn rolniczych wraz z operatorem na potrzeby Obwodu Drogowego w Świdwinie mieszczącego się przy ulicy Podmiejskiej 18 część nr 1 - wynajem ciągnika rolniczego z dwiema osiami napędowymi z pługiem lekkim do 170 godz. pracy do odśnieżania i posypywania dróg (posypywarka powierzona przez Zamawiającego), na potrzeby Obwodu Drogowego w Połczynie Zdroju mieszczącego się przy ulicy Młyńskiej 17 część nr 2 - wynajem ciągnika rolniczego z dwiema osiami napędowymi z pługiem lekkim do 170 godz. pracy do odśnieżania i posypywania dróg (posypywarka powierzona przez Zamawiającego), część nr 3 - wynajem ciągnika rolniczego o mocy silnika od 120 KM do 120 godz. pracy do odśnieżania dróg (pług średni powierzony przez Zamawiającego), Uwaga 1. Dla każdego pojazdu lub maszyny Zamawiający przewiduje dodatkowo do 20 godzin wynajmu na przerwy technologiczne (opłużanie, rozpłużanie, drobne naprawy pługów, piaskarek, dyżur w dyspozycji Zamawiającego itp.), które mogą wyniknąć w trakcie obowiązywania umowy. Stawka za przerwy technologiczne wyniesie 30% stawki oferowanej przez Wykonawcę. 2. Zamawiający zastrzega, że wykorzystanie mniejszej ilości godzin niż zapotrzebowane, a określone w pkt. III niniejszej specyfikacji nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia wyłoniony w przetargu Wykonawca oraz jego Podwykonawca zatrudniał pracowników na umowę o pracę do czynności związanych z obsługa sprzętu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawców sprawdzając legalność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności, a także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących legalności zatrudnienia. Wykonawca i Podwykonawcy każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu listy wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania tych prac, a także do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nie przedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawców wymaganej listy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Wykonawca, bez wezwania ze strony Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ - wzór). W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia W sytuacji wspólnego ubiegania się o zmówienie powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach