Przetargi.pl
Remont zjazdu z drogi publicznej na cmentarz wiejski oraz terenu utwardzonego pod pojemniki na odpady stałe w Kierzkowie – droga dz. ewid. 811, cmentarz dz. ewid. 625 obręb Kierzków

Gmina Myślibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 472 061 , fax. 957 473 363
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myślibórz
  ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 472 061, fax. 957 473 363
  REGON: 52976900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mysliborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zjazdu z drogi publicznej na cmentarz wiejski oraz terenu utwardzonego pod pojemniki na odpady stałe w Kierzkowie – droga dz. ewid. 811, cmentarz dz. ewid. 625 obręb Kierzków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty realizowane w ramach zadania pn. „Remont zjazdu z drogi publicznej na cmentarz wiejski oraz terenu utwardzonego pod pojemniki na odpady stałe w Kierzkowie – droga dz. ewid. 811, cmentarz dz. ewid. 625 obręb Kierzków” 3.1.1. Zakres robót obejmuje wykonanie remontu – utwardzenia nawierzchni zjazdu z drogi publicznej na cmentarz wiejski oraz terenu utwardzonego pod pojemniki na odpady stałe w Kierzkowie, w tym: 1) Roboty przygotowawcze: a) rozbiórka fundamentu betonowego, b) ścinanie drzew, c) mechaniczne karczowanie, d) wywóz dłużycy. 2) Roboty ziemne: a) koryta wykonane mechanicznie, b) wywóz ziemi, c) profilowanie i zagęszczanie podłoża, d) wykop pod obniżenie terenu, e) skarpowanie. 3) Zjazd: a) montaż krawężników najazdowych oraz oporników, b) wykonanie warstwy odsączającej, c) wykonanie warstwy podbudowy, d) wykonanie nawierzchni z kostki typu BEHATON-EKO gr. 8 cm, e) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, f) spoinowanie między jezdnią a krawężnikiem, g) humusowanie z obsianiem. 4) Tereny utwardzone: a) koryta wykonane mechanicznie, b) wywóz ziemi, c) profilowanie i zagęszczanie podłoża, d) obrzeża betonowe na ławie oraz oporniki, e) warstwa odsączająca, f) warstwa podbudowy, g) nawierzchnia z płyt betonowych – ażurowych z wypełnieniem białym grysem, h) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, i) nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ażurowych plus geowłóknina na skarpie z wypełnieniem otworów białym grysem, 5) Utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady: a) koryta wykonane mechanicznie, b) wywóz ziemi, c) profilowanie i zagęszczanie podłoża, d) montaż obrzeży betonowych z wykonaniem ławy, e) warstwa podbudowy, f) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm. 3.1.2. Realizację zadania należy rozpocząć od oznakowania i zabezpieczenia robót. 3.1.3. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i wbudowaniem materiałów, zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. 3.1.4. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie prac koniecznych do użytkowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. 3.2. Zamawiający zamieszcza, jako dokument pomocniczy przedmiar robót. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji ceny w przedmiotowym postępowaniu jest projekt oraz specyfikacje techniczne. 3.3. Jeżeli w dokumentacji projektowej pojawią się nazwy własne materiałów lub urządzeń, należy je rozumieć jako materiały / urządzenia o parametrach takich lub równoważnych. 3.4. Materiały oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty – wymagane obowiązującymi przepisami. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie technicznym, dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, na terenie inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, które są własnością Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny odwiezie na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na miejsce składowania. Miejsce składowania staraniem własnym Wykonawcy. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 2. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, tj.: - pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy; Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3. Szczegółowe informacje w poniższym zakresie zawarto we wzorze umowy, w szczególności: 1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14.1. Oferta winna zawierać: a) formularz Ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; b) Tabelę Elementów Ceny Ryczałtowej sporządzoną wg załącznika nr 1a do SIWZ; c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; d) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; e) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy – zgodnie z pkt 9.2 SIWZ, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego (Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ); f) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; g) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach