Przetargi.pl
WYNAJEM DWÓCH ŁADOWAREK TELESKOPOWYCH NA POTRZEBY ZAKŁADU ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI LEŚNO GÓRNE - 2011-2012r.

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 72-004 Tanowo, Leśno Górne 12
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 317 57 22 , fax. 91 317 57 22
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych
  Leśno Górne 12 12
  72-004 Tanowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 317 57 22, fax. 91 317 57 22
  REGON: 81234428300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoisok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYNAJEM DWÓCH ŁADOWAREK TELESKOPOWYCH NA POTRZEBY ZAKŁADU ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI LEŚNO GÓRNE - 2011-2012r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot najmu to dwie ładowarki o podanych kolejno, poniżej parametrach technicznych: Ładowarka nr 1: a) udźwig znamionowy - min 3500 kg, b) wysokość podnoszenia -min 7000 mm, c) silnik: moc nominalna - min 90 KW, d) opony: odporne na uszkodzenia mogące powstawać podczas jazdy po odpadach komunalnych (opony superelastyczne pełne), e) wyposażenie: widły paletowe, łyżka o pojemności 1,5 m?: Ładowarka nr 2 a) udźwig znamionowy - min 3500 kg, b) wysokość podnoszenia -min 7000 mm, c) silnik: moc nominalna - min 90 KW, d) opony: przeznaczone do eksploatacji na twardych podłożach o wzmocnionej rzeźbie bieżnika, e) wyposażenie widły paletowe, łyżka o pojemności min 2,0 do 3,00 m3, łyżka z zaciskiem uruchamianym hydraulicznie z kabiny operatora min. 1,5m? (krokodyl), Ponadto Ładowarka nr 1 i Ładowarka nr 2 musi spełniać poniższe warunki: a) klimatyzowana kabina operatora ładowarki, b) hamulce: postojowy i nożny- pneumatyczne i hydrauliczne, c) zaczep holowniczy z ręczną regulacją wysokości, d) podwójne tylne wyjście hydrauliczne, e) tylne wyjście do podpięcia przyczepy z hamulcami pneumatycznymi, f) zabudowane podwozie ładowarki - zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi wirujących elementów i instalacji pneumatycznej i elektrycznej 2. Rok budowy maszyn nie wcześniejszy niż - 2010 r. 3. Szacunkowa ilość pracy dla każdej ładowarki w trakcie trwania umowy wyniesie ok. 275 motogodzin na miesiąc a więc szacunkowa ilość pracy dwóch ładowarek w trakcie umowy wyniesie ok. 550 motogodzin . 4. Koszty operatorów, paliwa zasilającego oraz wymiany zużytych opon w ładowarkach leżą po stronie Zamawiającego. 5. Dostawa i odbiór maszyn z siedziby Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 6. Wykonawca musi posiadać serwis gwarancyjno-naprawczy, skutecznie usuwający awarię nie później jak 48 godz. od powzięcia wiedzy o usterce ( awarii). 7. Po stronie Wykonawcy będzie w całym okresie obowiązywania umowy: a. przeprowadzać regularną obsługę serwisową na własny koszt w miejscu pracy maszyn, b. dostarczać : filtry i uszczelki, oleje, smary, i inne materiały wymagane w ramach tej obsługi, c. pokrywać koszty ewentualnego usunięcia uszkodzenia maszyny wynikające z normalnej eksploatacji i naturalnego jej zużycia. 8. Wykonawca na dzień podpisania umowy ubezpieczy maszyny w okresie najmu. Ubezpieczenie obejmować będzie: - szkody powstałe w skutek działania tzw. sił wyższych tzn. wywołanych siłami przyrody, których nie da się przewidzieć np.: powódź, wyładowania atmosferyczne, huragan, - kradzież sprzętu, pod warunkiem należytego zabezpieczenia przed kradzieżą tzn. pozostawieniem w dozorowanym, strzeżonym miejscu i zabezpieczeniem z należytą starannością wszystkich posiadanych kompletów kluczy. 9. Na podstawie art. 36 ust. 5 Prawa zamówień publicznych ze względu na specyfikę zamówienia zamawiający oświadcza, że wykonanie zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoisok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach