Przetargi.pl
Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z i do garnizonu Sandomierz

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, Anieli Krzywoń
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie
  Anieli Krzywoń 1
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
  REGON: 18069282800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z i do garnizonu Sandomierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z i do garnizonu Sandomierz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do świadczenia usług na wykonanie transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach