Przetargi.pl
Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Krępak” w leśnictwie Posada Rybotycka, Nadleśnictwo Bircza

Nadleśnictwo Bircza ogłasza przetarg

 • Adres: 37-740 Bircza, Stara Bircza 99
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 65 22 280 , fax. 16 65 22 281
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bircza
  Stara Bircza 99
  37-740 Bircza, woj. podkarpackie
  tel. 16 65 22 280, fax. 16 65 22 281
  REGON: 65050229600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bircza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Krępak” w leśnictwie Posada Rybotycka, Nadleśnictwo Bircza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa „ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Krępak” w leśnictwie Posada Rybotycka, Nadleśnictwie Bircza. 2. Podstawą budowy nowej trasy ścieżki jest Zarządzenie nr 8/19 z dnia 11 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zmieniające przebieg trasy, wyznaczając jej przebieg tylko w granicach gruntów Nadleśnictwa Bircza. W wyniku budowy długość ścieżki zmieni się i wynosić będzie 1101,0 m. Na odcinku ok. 504,0 m ścieżka przebiegać będzie tym samym szlakiem, tj. km 0+000-0+135 i 0+266-0+635. Pozostała część trasy przebiegać będzie nowym szlakiem tj. km 0+135-0+266 i 0+635-1+101. W związku z wyznaczeniem nowego przebiegu należy wykonać nowe urządzenia terenowe niezbędne do bezpiecznego poruszania się po ścieżce:  Poręcze drewniane na stromych podejściach i przy krawędzi stromych skarp o łącznej długości L=95,6 m.  Przejście przez rów naturalny z rury Ø500mm L=3,0 m.  Schody terenowe z poręczą na stromych podejściach o łącznej długości L=24,25 m.  Tablice przystankowe – 4 szt. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja wykonawcza stanowiący Załącznik 2 do SIWZ (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium w wysokości 1 156,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt sześć złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ O/Przemyśl nr rachunku: 11 2030 0045 1110 0000 0090 8700 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na „Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Krępak” w leśnictwie Posada Rybotycka, Nadleśnictwo Bircza” Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału gwarancji lub poręczenia w kasie Zamawiającego. Dopuszcza się także dołączenie oryginału poręczenia lub gwarancji do oferty – w takim przypadku Zamawiający dokona jego wyodrębnienia po otwarciu oferty i zdeponowania w kasie. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej wymagane jest aby termin ważności gwarancji (poręczenia) zapłaty wadium nie był krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 30.05.2019 r., do godz. 1100. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 6d. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania) 2) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu) 3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, a także pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), jeśli dotyczy. 4) Wypełniony formularz ofertowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5) Wypełniony kosztorys ofertowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 1A do SIWZ; Nie dopuszcza się składania kosztorysu uproszczonego wykonanego w programie kosztorysującym  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale VIII ust 5 SIWZ, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie przez te podmioty warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2 (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ).  w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (Rozdział XVII ust. 9 SIWZ) na stronie internetowej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach