Przetargi.pl
"Wynajęcie dwóch urządzeń w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową wraz z obsługą dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze".

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Wynajęcie dwóch urządzeń w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową wraz z obsługą dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wynajęcie dwóch urządzeń w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową wraz z obsługą dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a)wynajęcia dwóch sprawnych technicznie urządzeń, spełniających wymagania bhp w zakresie użytkowania w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową, w tym jedna kosiarka bijakowa tylno – boczna i druga kosiarka bijakowa wysięgnikowa o szerokości ramienia koszącego kosiarki bijakowej – 1,20m (+/- 10cm) oraz o szerokości ramienia koszącego kosiarki wysięgnikowej – 1m (+/- 10 cm), wraz z obsługą do prac przy koszeniu pasów drogowych oraz terenów Zielonej Góry, b)zapewnienia obsługi urządzeń przez wykwalifikowanych kierowców-operatorów, c)wykonania usługi zgodnie z wymogami prawa z zachowaniem przepisów i zasad bhp oraz ppoż., d)Wykonawca oświadczy, że będzie posiadał wszelkie odpowiednie szkolenia, uprawnienia oraz pozwolenia lub inne dokumenty upoważniające do wykonania przedmiotu zamówienia, e)Wykonawca oświadczy, że przedmiot zamówienia będzie dostępny we wszystkie dni robocze, w okresie obowiązywania umowy w terminie określonym w projekcie umowy (załącznik nr 2). Podstawowy czas pracy sprzętu wynosić będzie 10 godzin dziennie, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian, f)miejscem realizacji umowy przez Wykonawcę jest miasto Zielona Góra, dokładne miejsce pracy wykorzystania urządzeń Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy na bieżąco.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60182000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 5 oraz formularz cenowy wg zał. nr 6; 2. Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ - na potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12 23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 3. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (wzór pełnomocnictwa dołączony jest do załącznika nr 3 do SIWZ). 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną