Przetargi.pl
Wymiana źródła ciepła - „Budowa instalacji gazu zmiennego oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bartoszewicach”.

Gmina Płużnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-214 Płużnica, Płużnica
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 687 52 00 , fax. 56 688 73 91
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płużnica
  Płużnica 60
  87-214 Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 687 52 00, fax. 56 688 73 91
  REGON: 87111881000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pluznica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana źródła ciepła - „Budowa instalacji gazu zmiennego oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bartoszewicach”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą: Wymiana źródła ciepła - „Budowa instalacji gazu zmiennego oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bartoszewicach”, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego oraz montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Bartoszewicach. Instalacja gazowa przeznaczona jest na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania posiłków w świetlicy. Zakresem prac objęte są urządzenia gazowe, cieplne, rurociągi i armatura instalacji gazowych i cieplnych w obrębie budynku, zlokalizowanego na działce Inwestora. Obecnie w budynku nie ma instalacji c.o., świetlica jest ogrzewana piecem kaflowym. W pomieszczeniu kuchennym zamontowana jest kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem, zasilana gazem płynnym z butli 11 kg. Przyłącze gazu znajduje się na granicy działki 147/5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: projekty budowlane instalacji, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach