Przetargi.pl
Wymiana torowisk i rozjazdów we Wrocławiu: z-nr 1 - modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej w ul. Wróblewskiego - przebudowa torowiska w ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tramwajowej wraz z rozjazdami, z - nr 2 - remont torowiska tramwajowego w ul. Kujawskiej od pl. Wróblewskiego do estakady, z- 3 - wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej - ul. Podwale w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II

Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 355 90 76 , fax. 71 373 49 06, 355 08 66
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 355 90 76, fax. 71 373 49 06, 355 08 66
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wzp.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana torowisk i rozjazdów we Wrocławiu: z-nr 1 - modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej w ul. Wróblewskiego - przebudowa torowiska w ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tramwajowej wraz z rozjazdami, z - nr 2 - remont torowiska tramwajowego w ul. Kujawskiej od pl. Wróblewskiego do estakady, z- 3 - wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej - ul. Podwale w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: zadanie nr 1 - modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej w ul. Wróblewskiego - przebudowa torowiska w ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tramwajowej wraz z rozjazdami zadanie nr 2 - remont torowiska tramwajowego w ul. Kujawskiej od pl. Wróblewskiego do estakady zadanie 3 - wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej - ul. Podwale w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II 2.Zakres zamówienia: Zadanie nr 1 Modernizacja Infrastruktury komunikacji tramwajowej w ul. Wróblewskiego - przebudowa torowiska w ul. Wróblewskiego, na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tramwajowej wraz z rozjazdami w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II -wymiana nawierzchni drogowej w torowisku i rozjeździe, wymianę szyn, podkładów, tłucznia, wraz z budową odwodnienia torowiska -wymiana rozjazdu tramwajowego jednotorowego pojedynczego oraz zwrotnicy zjazdowej wraz z odwodnieniem i ogrzewaniem zwrotnic -montaż jednego automatu do przekładania zwrotnic z wyświetlaczem kierunku położenia iglic w zwrotnicy najazdowej -przebudowa przejazdów drogowych -szlifowanie prewencyjne szyn -opracowanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu zastępczego z uwzględnieniem komunikacji zbiorowej /wyniesienie, utrzymanie i demontaż, pełnienie nadzoru autorskiego/ - dopuszcza się obsługę zjazdów indywidualnych poprzez przyległy chodnik (zgodnie z pismem korygującym z WIM), utrzymać przejazdy należy tylko przez skrzyżowania, -organizacja, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy -uzupełniające pomiary geodezyjne -opracowanie harmonogramu rzeczowego Zadanie nr 2 Remont torowiska tramwajowego w ul. Kujawskiej od pl. Wróblewskiego do estakady w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II -wymianę szyn, podkładów, tłucznia -wymianę rozjazdu tramwajowego jednotorowego pojedynczego wraz z odwodnieniem i ogrzewaniem zwrotnicy -montaż jednego automatu do przekładania zwrotnic z wyświetlaczem kierunku położenia iglic w zwrotnicy najazdowej -wymiana nawierzchni na przejeździe drogowym -wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu w międzytorzu torowiska (bariery ażurowe) -opracowanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu zastępczego z uwzględnieniem komunikacji zbiorowej /wyniesienie, utrzymanie i demontaż, pełnienie nadzoru autorskiego/. (Uwaga! skrzyżowanie z pl. Wróblewskiego pracuje w systemie ITS) -organizacja, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy -uzupełniające pomiary geodezyjne -opracowanie harmonogramu rzeczowego. Zadanie nr 3 Wymiana dwóch rozjazdów dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ulic Świdnicka-Podwale w ramach Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II - wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych z 6-ciu krzyżownic wraz z odwodnieniem i ogrzewaniem zwrotnic - montaż dwóch automatów do przekładania zwrotnic z wyświetlaczem kierunku położenia iglic w zwrotnicy najazdowej - wymiana nawierzchni drogowej w rozjeździe i torowisku - organizacja i likwidację zaplecza budowy - opracowanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu zastępczego z uwzględnieniem komunikacji zbiorowej /wyniesienie, utrzymanie i demontaż, pełnienie nadzoru autorskiego/. (skrzyżowanie to pracuje w systemie ITS) - opracowanie harmonogramu rzeczowego - uzupełniające pomiary geodezyjne - wymiana rozjazdów /wykonać w dwóch etapach ze względu na wyłączenie komunikacji tramwajowej/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452341265
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie 1 - 70.000 zł Zadanie 2 - 25.000 zł Zadanie 3 - 40.000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wzp.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach