Przetargi.pl
Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Milicz w roku 2015

Nadleśnictwo Milicz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3809301, 302, 303 , fax. 071 3840344
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Milicz
  ul. Trzebnicka 18 18
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3809301, 302, 303, fax. 071 3840344
  REGON: 93102402000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.lasy.gov.pl/milicz; http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_milicz/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Milicz w roku 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika w roku 2015, wykonanych zgodnie ze wzorami określonymi w: a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1876), b) Zarządzeniu nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2000 r. zmieniające zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, c)Zarządzeniu nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie określenia rodzajów tkanin jakie mogą być używane do szycia mundurów leśnika, d) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno - technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika, e) Zarządzeniu nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno - technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika, f) Zarządzeniu nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 z dnia 15 maja 2012 r. g) Zarządzeniu nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracowników Lasów Państwowych. Wielkość zamówienia odpowiada wartości 11700 punktów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45 ust.4 ustawy) w wysokości : 3000 zł ( trzy tysiące złotych) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Nr 58 9582 0000 2000 0000 1270 0002 BS Milicz z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: przetarg nieograniczony Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Milicz w roku 2015 Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 02.03.2015 r. do godz. 9- tej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: częstotliwość przyjazdów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_milicz/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach