Przetargi.pl
Wymiana strzech na dachach dwóch zabytkowych obiektów kubaturowych – stodoły z Łaz i chałupy z Krasów.

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Parkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2410718 , fax. 32 2415501
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
  ul. Parkowa 25
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 2410718, fax. 32 2415501
  REGON: 67022964300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.muzeumgpe-chorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana strzech na dachach dwóch zabytkowych obiektów kubaturowych – stodoły z Łaz i chałupy z Krasów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana pokrycia dachowego wykonanego z materiału naturalnego – słomy na stodole z Łaz wpisanej do inwentarza muzealiów pod numerem GPE-2493 oraz chałupie z Krasów wpisanej do inwentarza muzealiów pod numerem GPE-995. Roboty podstawowe polegają na demontażu istniejących pokryć słomianych, desek kalenicowych, wymianie łat, wykonaniu obróbki blacharskiej wokół komina impregnacja preparatem biobójczym i ognioochronnym więźb dachowych, łat, desek kalenicowych oraz montaż pokrycia dachowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający ustala wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 2)Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, następującej formie: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091 z adnotacją w tytule przelewu „Wadium PP.33/1PN/19”, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie z o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach