Przetargi.pl
„Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 682 461 , fax. 034 3682461, 3651290
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.
  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 682 461, fax. 034 3682461, 3651290
  REGON: 15140560700010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-tbs.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o., polegające na: 1) wykonywaniu robót remontowych zlecanych po usuniętej lub zabezpieczonej awarii. Wykonawca winien przystąpić do remontu instalacji w czasie zadeklarowanym w formularzu ofertowym, licząc od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego. W takich przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego zlecania robót Wykonawcy przez dyspozytora Zamawiającego lub Oddział Eksploatacji, 2) remontach instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych w tym przeznaczonych do zasiedlenia, stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o., zlecanych w formie pisemnego zlecenia, 3) Wykonawca wykonuje czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych pracowników, materiałów, narzędzi oraz środków transportu. 2. Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym: 1) aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą roboty związane z przedmiotem zamówienia, opisane w przedmiarach robót i STWiORB, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, 2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia wyżej wymienioną osobę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ określone zostały: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt III.3.1) SIWZ, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt III.3.1) SIWZ, c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt III.3.1) oraz pkt III.3.3).a) i pkt III.3.3).b) SIWZ. 4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) 2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie XIII SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium należy załączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z treści dokumentu załączonego do oferty winno wynikać nie budzące wątpliwości zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu należności, w przypadku: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego o treści jak w załączniku nr 6 do SIWZ i na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) określonym w art. 46 ust. 4a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): 1) nazwę i adres Zamawiającego, 2) oznaczenie (numer) postępowania, 3) określenie przedmiotu postępowania (tytuł przetargu), 4) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP SA O/CZ-WA 88 1020 1664 0000 3002 0127 3549 W tytule przelewu należy podać: „Wadium w postępowaniu przetargowym nr DTIZ.2611.18.2019 na: „Remonty instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.” 8. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na zawartość oferty składa się: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełnione i podpisane oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie winno być aktualne na dzień składania ofert, UWAGA: Zgodnie z art. 25a ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.” Zgodnie z art. 25a ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (…) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (…)”. 3) kalkulacje cen jednostkowych (kosztorysy ofertowe jednostkowe) w formie szczegółowej zawierające czynniki cenotwórcze (R, M, S, Kp, Z, Kz) sporządzone na podstawie wykazów robót – załącznika nr 7 do SIWZ, 4) wykazy cen jednostkowych sporządzone zgodnie ze wzorem załącznik nr 8 do SIWZ (ceny jednostkowe ryczałtowe winny zawierać czynniki cenotwórcze, tj. R, M, S, Kp, Z, Kz) stanowić będą jednocześnie załączniki do umowy - należy wypełnić zgodnie z kalkulacjami cen jednostkowych (kosztorysami ofertowymi na ceny jednostkowe), 5) dowód wniesienia wadium, 6) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 8) zobowiązanie, o którym mowa w pkt VIII.1.3.5 SIWZ (jeżeli dotyczy), zawierające informacje opisane w pkt VIII.1.3.9 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach