Przetargi.pl
Wymiana stolarki otworowej w budynku szpitala B w Głuchołazach przy ul. Lompy 2 realizowana w ramach zadania pn Termomodernizacja obiektów SP ZOZ ZOZ Głuchołazy

Starostwo Powiatowe w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Moniuszki 9-10
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4085065 , fax. 077 4085065
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Nysie
  ul. Moniuszki 9-10 9-10
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 077 4085065, fax. 077 4085065
  REGON: 53141222000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.spnysa.nv.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki otworowej w budynku szpitala B w Głuchołazach przy ul. Lompy 2 realizowana w ramach zadania pn Termomodernizacja obiektów SP ZOZ ZOZ Głuchołazy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana stolarki otworowej w budynku szpitala B w Głuchołazach przy ul. Lompy 2 realizowana w ramach zadania pn Termomodernizacja obiektów SP ZOZ ZOZ Głuchołazy. Szczegółowy zakres robót i ich ilość zawarty jest w załączonej dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.spnysa.nv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach