Przetargi.pl
Dostawa i montaż central wentylacyjnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4

Powiat Oleski ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3597833 , fax. 034 3597845
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oleski
  ul. Pieloka 21 21
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 034 3597833, fax. 034 3597845
  REGON: 53246335000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż central wentylacyjnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż central wentylacyjnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4- 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397170001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji serwisu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach