Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Pl.Szpitalny 5

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Górna 23
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-74 8110555 , fax. 0-74 8110550
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Górna 23 23
  57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  tel. 0-74 8110555, fax. 0-74 8110550
  REGON: 00031054500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.bystrzyca.bip-info.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Pl.Szpitalny 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana stolarki okiennej, wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykończenie ościeży okiennych, renowacja istniejących drzwi drewnianych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Pl.Szpitalny 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.bystrzyca.bip-info.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach