Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej drewnianej w obiektach Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Zdrojowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7820651 , fax. 075 7820653
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa spółka z o.o.
  ul. Zdrojowa 2 2
  59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7820651, fax. 075 7820653
  REGON: 23082973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisk-swieradow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: uzdrowisko sp z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej drewnianej w obiektach Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis wykonania zamówienia: 1. Wykonanie stolarki okiennej odzwierciedlającej istniejącą - przeznaczoną do wymiany wg załączonego zestawienia. 2. Stolarka zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Wykonać wg starych okien tzn. szprosy wykonać jednostronnie naklejane od zewnątrz, listwy przymykowe wykonać ozdobnie wg istniejących, ślemię poziome również wykonać w formie ozdobnej. 3. Dostawa stolarki na miejsce realizacji zadania - Uzdrowisko Świeradów. 4. Wymiana stolarki polegającej na: demontażu obecnych okien, zamontowaniu nowych okien wraz z parapetami. 5. Wykonanie obróbek tynkarskich ościeży zewnętrznych i wewnętrznych. 6. Ze względu na to, że obiekty w których będzie realizowane zadanie są w ciągłej eksploatacji, Wykonawca musi przewidzieć możliwość montażu i wykonania robót budowlanych wg uzgodnień z użytkownikami pomieszczeń, a nawet w godzinach późno - wieczornych w takich miejscach jak stołówka. 7. Uzupełnienie kasetonów drewnianych dębowych w ościeżach wewnętrznych okien w pomieszczeniach rehabilitacji Budynek B. 8. Wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki oraz gruzu. 9. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiaru stolarki. Opis techniczny dotyczący wykonania stolarki okiennej: 1. Materiał: okna i parapety należy wykonać z materiału sosna. 2. Malowanie: farbami system GORI lub równoważny (okna wg zestawienia) i systemie przewidującym eksploatację okien w trudnych warunkach atmosferycznych. 3. Malowanie: w kolorze białym oraz w kolorze lazur afromozja odzwierciedlający fakturę drewna wg zestawienia. 4. Malowanie: drzwi zewnętrznych należy wykonać z materiału sosna, malowane w kolorze lazur farbami GORI w kolorze afromozja. 5. Okucia: obwiedniowe ROTO, WINKHAUS lub SIEGENIA (lub równoważne) z możliwością mikrorozszczelnienia oraz zaopatrzone w osłonki na zawiasy. 6. Szklenie: pakiet szybowy- szyba niskoemisyjna 4/16/4 k=1,0 Rw=32 dB. 7. Szpros: naklejany jednostronnie wg załączonego zestawienia. 8. Szpros: konstrukcyjny szerokość 80 mm - wg załączonego zestawienia. 9. Okna powinny być wyposażone w okapnik ramy odprowadzający wodę w kolorze białym lub brąz oraz okapnik skrzydeł w kolorze białym lub brąz 10. Parapety należy wykonać z materiału sosna malowane w kolorze białym oraz w kolorze afromozja wg zestawienia. 11. Okres gwarancji minimum - 60 miesięcy. 12. Termin realizacji zadania wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.000 zł. do dnia 07.10.2009 r. do godz. 10.00, zgodnie ze SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Ocena odbywać się będzie na podstawie formuły spełnia-nie spełnia na podstawie przedłożonych dokumentów. 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: - niezgodną z ustawą lub gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Pzp, lub błędy w obliczeniu ceny, - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, - nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A.1 Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 A.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. A.3 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. A.4 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. A.5 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3. A.6 Kosztorys ofertowy Wykonawcy sporządzony w oparciu o przekazane materiały pomocnicze. B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: B.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku co najmniej 1 wykonanej roboty tego rodzaju - załącznik nr 4 . B.2 Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności w tym wykaz osób dozoru technicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i praktykę zawodową oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby zawodowej - zaświadczenie ważne na dzień składania ofert).- załącznik nr 5. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uzdrowisko-swieradow.pl zakładka BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach