Przetargi.pl
Sprawa nr NA-P/68/2009 Dostawa zestawu pomiarowego w skład którego wchodzi: impulsowy skaner laserowy 3D, akcesoria dla skanera i oprogramowanie dla Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3205133 , fax. 071 3205164
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. Norwida 25 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3205133, fax. 071 3205164
  REGON: 00000186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawa nr NA-P/68/2009 Dostawa zestawu pomiarowego w skład którego wchodzi: impulsowy skaner laserowy 3D, akcesoria dla skanera i oprogramowanie dla Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawu pomiarowego w skład którego wchodzi: impulsowy skaner laserowy 3D, akcesoria dla skanera i oprogramowanie dla Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z uruchomieniem urządzenia u końcowego użytkownika oraz przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi. Skaner i akcesoria mogą być używane rok produkcji nie wcześniej niż 2008. Wartość zamówienia do 206.000,00 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną dostawą odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 4. Zamawiający wymaga, aby dostawy objęte zamówieniem wykonał w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy, 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres minimum 3 miesięcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru) wg załącznika nr 5. 3. Oświadczenie wg załącznika nr 2. 4. Stosowne pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach