Przetargi.pl
Wymiana stolarki drzwiowej w budynku C

Zespół Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 45-073 Opole, ul. Torowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4231675 , fax. 0-77 4231677
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych
  ul. Torowa 7
  45-073 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4231675, fax. 0-77 4231677
  REGON: 16005610800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpo.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki drzwiowej w budynku C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty remontowo - budowlane polegające na dostawie i wstawieniu 6 szt. fabrycznie nowych drzwi, w tym 5 szt. spełniających normy p. poż. EI30 w pokojach na II piętrze bud. C (201, 202, 203, 222) – wg rys. nr 1. W 3 otworach drzwiowych (pokoje nr 201, 202, 203) konieczne będzie przesunięcie otworu w ścianie o ok. 50 cm zgodnie z projektem (rys. nr 2). W pomieszczeniu nr 222 zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego i wykucie dwóch nowych otworów drzwiowych zgodnie z rys. nr 2. W pomieszczeniu nr 121 na I piętrze bud. C wymiana starych drzwi i wstawienie fabrycznie nowych drzwi (drzwi drewniane pełne płytowe płaskie okleinowane – wg rys. nr 3). Licowanie drzwi na równo ze ścianą korytarza. Po zamontowaniu drzwi wykonać należy obróbkę tynkarską otworów drzwiowych bez malowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach