Przetargi.pl
Utwardzenie terenu rekreacji publicznej w postaci budowy obiektów małej architektury z elementami towarzyszącymi pn.”Skwer Krętych Ścieżek „ na terenie Skarbimierza-Osiedle.

Gmina Skarbimierz ogłasza przetarg

 • Adres: 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 046 600
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarbimierz
  ul. Parkowa 12
  49-318 Skarbimierz, woj. opolskie
  tel. 774 046 600
  REGON: 53051770900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie terenu rekreacji publicznej w postaci budowy obiektów małej architektury z elementami towarzyszącymi pn.”Skwer Krętych Ścieżek „ na terenie Skarbimierza-Osiedle.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na terenie skweru mają zostać zainstalowane obiekty małej architektury w postaci urządzeń komunalnych oraz dwóch edukacyjno - poznawczych. Planuje się także zainstalowanie obiektów małej architektury w postaci latarni oświetlenia parkowego zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi ( bez budowy sieci oświetlenia i przyłączenia do sieci energetycznej). Planuje się także częściowe utwardzenie terenu na ciągach pieszych i wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej. Zestawienie powierzchni. Pow. objęta opracowaniem - 6430,0 m² Nawierzchnia z kostki betonowej ( P1 i P2) - 807,0m² Nawierzchnia żwirkowa bulodromu - 60,0m² Wysokość najwyższego obiektu ᷉ 5,6m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w kwocie 3.500,00zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych 2.Spełniają warunki dotyczące: a)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku, b)Sytuacji finansowej lub ekonomicznej: - Polisa lub inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000, 00zł. c)Zdolności technicznej lub zawodowej : Wykonawca spełni powyższy warunek, tj. udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych, o wartości min. 150.000,00 zł brutto każda, których przedmiotem była budowa małej architektury , budowa chodnika z kostki oraz nasadzenia drzew i krzewów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach