Przetargi.pl
Wymiana posadzki w dwóch salach lekcyjnych z zapleczami w budynku A szkoły I- sze piętro.

Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 32-602 Oświęcim, ul. Bema 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8424568 , fax. 033 8424567
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
  ul. Bema 8 8
  32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 8424568, fax. 033 8424567
  REGON: 35706796700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pz2.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorzadu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana posadzki w dwóch salach lekcyjnych z zapleczami w budynku A szkoły I- sze piętro.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana posadzki parkietowej na płytki gres w salach lekcyjnych nr 109,111 z zapleczami w budynku A szkoły I- sze piętro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454310007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pz2.edu.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach