Przetargi.pl
Adaptacja istniejącego budynku świetlicy na remizę strażacką OSP Bulina poprzez dobudowę części bojowej - budynku garażu z częścią gospodarczą

Urząd Miasta i Gminy Myślenice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, Rynek 8/9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6392300 , fax. 012 6392305
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
  Rynek 8/9 8/9
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 012 6392300, fax. 012 6392305
  REGON: 00052549300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja istniejącego budynku świetlicy na remizę strażacką OSP Bulina poprzez dobudowę części bojowej - budynku garażu z częścią gospodarczą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane obejmujące zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja istniejącego budynku świetlicy na remizę strażacką OSP Bulina poprzez dobudowę części bojowej - budynku garażu z częścią gospodarczą w ramach którego zostaną wykonane w szczególności następujące roboty: -wykonanie robót ziemnych z fundamentami -wykonanie konstrukcji budynku -wykonanie dachu wraz z ociepleniem -zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, -wykonanie tynków wewnętrznych, -wykonanie podłoża oraz posadzek -wykonanie elewacji wraz z ociepleniem,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161218
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1.Wysokość wadium. 1)Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 2.500 zł 2) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2.Forma wadium. 1)Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c)kwotę gwarancji lub poręczenia, d)termin ważności gwarancji lub poręczenia, e)zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: -Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; -Wykonawca, którego Ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -Wykonawca, którego Ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -Z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; f)gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g)gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3.Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice Nr : 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania. 2)Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3)Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice tj. w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9, w Biurze Obsługi Klienta - Kasa, od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-15:00. 4.Termin wniesienia wadium. 1)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert. 2)W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4)Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, wyklucza się z udziału w postępowaniu. 5.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 6.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku) , o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od przypadku), chyba że Wykonawca udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) Z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslenice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach