Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachu Węgorzewskiego Centrum Kultury

Gmina Węgorzewo ogłasza przetarg

  • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
  • Telefon/fax: tel. 874 275 400 , fax. 874 275 401
  • Data zamieszczenia: 2020-07-28
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgorzewo
    ul. Zamkowa 3
    11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
    tel. 874 275 400, fax. 874 275 401
    REGON: 79067130800000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegorzewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Wymiana pokrycia dachu Węgorzewskiego Centrum Kultury
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokryć dachów Węgorzewskiego Centrum Kultury. Zakres robót obejmuje: 1. Dachy kryte papą 1.1 wykonanie nowych tynków na kominach 1.2 wykonanie nowych obróbek blacharskich 1.3 przetarcie tynków na ogniomurach 1.4 wymianę orynnowania 1.5 likwidacja zewnętrznych elementów wentylacji mechanicznej 1.6 pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową, 1.7 wykonanie nowej instalacji odgromowej, 1.8 wykonanie izolacji termicznej na stropie nad pomieszczeniami najwyższej kondygnacji 1,9 wykonanie podestu i kładek komunikacyjnych 2 Dach kryty dachówką 2.1 wymianę pokrycia dachowego z dachówki 2.2 wymianę ołacenia 2.3 wymianę deskowania 2.4 wykonanie membrany 2.5 wymianę obróbek blacharskich 2.6 montaż płotka przeciwśniegowego 2.7 izolację termiczną na stropach nad pomieszczeniami najwyższej kondygnacji 3. Dach kryty blachą 3.1 wymianę obróbek blacharskich 3.2 wymianę orynnowania 3.3 renowację pokrycia dachowego z blachy. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować harmonogram całości prac i uzgodnić go z Zamawiającym. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z terenem planowanej inwestycji. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji technicznej. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje media (woda, energia) na potrzeby prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca po skończonych robotach uporządkuje teren budowy. Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w niniejszej SIWZ (Formularz 3.4).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach