Przetargi.pl
Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Karmelickiej w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Karmelickiej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika w Poznaniu w ul. Karmelickiej, na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Krakowskiej, po stronie wschodniej oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3 SIWZ DZ.UD.341.37.2020 oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: a) dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi i będzie pełnić funkcję kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1186 ze zm.); b) wykonania (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni powyżej 90 m² oraz co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub z płyt betonowych o powierzchni powyżej 300 m² . Zamawiający dopuszcza wykonanie wskazanych obszarów na jednym obiekcie (w ramach realizacji jednego zadania). Wartość umów zawieranych w walucie obcej należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 8 do SIWZ ( jeżeli dotyczy); 3) Wyceniony przedmiar robót–oferta, sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji; 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa); 5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach