Przetargi.pl
Wymiana kotłów olejowych w Zespołe Placówek w Gołotczyżnie.

Zespół Placówek w Gołotczyżnie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bąkowskiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 713 076, , fax. 236 713 076
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek w Gołotczyżnie
  ul. Aleksandry Bąkowskiej 29
  06-430 Sońsk, woj. mazowieckie
  tel. 236 713 076, , fax. 236 713 076
  REGON: 14187134600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpgolotczyzna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana kotłów olejowych w Zespołe Placówek w Gołotczyżnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór następujących robót instalacyjnych: • demontaż istniejących kotłów wraz z orurowaniem i armaturą,(3szt) • dostawa i montaż kotłów wraz z automatyką (3szt.), • dostawa i montaż sprzęgła hydraulicznego (1szt.), • dostawa i montaż pomp obiegowych kotłowych (3 szt.), • dostawa i montaż przeponowych naczyń wzbiorczych (2szt.), • dostawa i montaż stacji uzdatniania wody, • dostawa i montaż elementów instalacji odprowadzenia spalin, • dostawa i montaż armatury na instalacjach w kotłowni, • dostawa i montaż orurowania, • próba szczelności i uruchomienie kotłowni, • zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne rur i urządzeń. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną S.01.00.00. kotłownia olejowa. Przed sporządzeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. W sprawie wizji proszę o kontakt z nr 517 433 151. Więcej danych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 6000 zł. Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, PKO 45 1020 1026 0000 1002 0276 8695 przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być wpłacone na okres do końca terminu związania ofertą. Warunki zwrotu i utraty wadium reguluje ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. • Załącznik nr 3 - oświadczenie • Załącznik nr 1 - oferta plus wypełniony ślepy kosztorys podpisany przez właściciela • Załącznik nr 2 – zaakceptowany wzór umowy • Załącznik nr 4- wykaz podstawowych urządzeń, które Wykonawca zamierza dostarczyć dla potrzeb realizacji zamówienia • Odpis z rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością (aktualne) • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnością (aktualne) • Dowód wpłaty wadium • Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 inwestycji wymiany kotłów i modernizacji kotłowni w budynkach użyteczności publicznej o zbliżonej wartości potwierdzonych referencjami

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach