Przetargi.pl
Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. – cz. V

Kampinoski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 226 001 , fax. 227 226 560
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kampinoski Park Narodowy
  ul. Tetmajera 38
  05-080 Izabelin, woj. mazowieckie
  tel. 227 226 001, fax. 227 226 560
  REGON: 14591663700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kampinoski-pn.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. – cz. V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, (w tym usuwanie drzew niebezpiecznych przy drogach, szlakach turystycznych, ogrodzeniach, zabudowaniach itp.) hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. – Obwód Ochronny: Janówek, Kaliszki. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony dóbr kultury, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb itp., wynikające z załącznika nr 1 do SIWZ 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.I do SIWZ. Przedstawione zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy. 4. Opis technologii wykonawstwa prac leśnych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.II do SIWZ. 5. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem składania ofert w wysokości 5 400,00 PLN (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 26 1130 1017 0020 1381 5690 0001
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę̨ z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają̨ w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą̨.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach