Przetargi.pl
Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na ogrzewanie etażowe kotły elektryczne z instalacją centralnego ogrzewania, grzejnikami i robotami towarzyszącymi budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-479 Warszawa, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 863 55 24, , fax. 22 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
  Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 863 55 24, , fax. 22 863 55 24
  REGON: 10817934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na ogrzewanie etażowe kotły elektryczne z instalacją centralnego ogrzewania, grzejnikami i robotami towarzyszącymi budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymianą istniejących pieców na paliwo stałe na ogrzewanie etażowe kotły elektryczne z instalacją centralnego ogrzewania, grzejnikami i robotami towarzyszącymi budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: Zakres prac: 1. Roboty budowlane: - rozbiórka pieców kaflowych - skucie nierówności betonu - zamurowanie miejsc po zdemontowanej rurze kominowej w ścianach z cegieł - wykonanie tynków w miejscu zamurowania - uzupełnienie tynku na ścianach - naprawa posadzki cementowej na zatarciem na gładko - uzupełnienie miejscowe posadzki (deska,klepka,wykładzina) - dwukrotne malowanie uzupełnionych tynków ścian - usunięcie gruzu i odpadów z lokalu wraz z wywozem i utylizacją 2. Roboty elektryczne: -sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-3 faz. Obwodu elektrycznego - sprawdzenie stanu izolacji - wymiana tablicy bezpiecznikowej ( ewentualnie licznikowej TM ) - wykucie i zaprawienie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - ułożenie przewodów kabelkowych zasilających kocioł grzewczy elektryczny - montaż kotła elektrycznego jedno lub dwufunkcyjnego na 1 faz lub 3 faz. z osprzętem - montaż gniazd instalacyjnych ze stykiem ochronnym do kotła - montaż wyłącznika nadprądowego ewentualnie różnicowo-prądowego - pomiar rezystencji - wykonanie dokumentacji powykonawczej(pomiary i oświadczenia) wymagane odpowiednimi przepisami 3. Roboty sanitarne : -- wykonanie instalacji ciepłej wody z rur stabilizowanych od kotła do odbiorników (baterie) przy montażu kotła elektrycznego dwufunkcyjnego - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur stabilizowanych od kotła jedno i dwufunkcyjnego do odbiorników (grzejniki) wraz z przebiciami w ścianach i montażem rur osłonowych - zamontowanie grzejników panelowych stalowych i łazienkowych typu „drabinka” - zamontowanie zaworów grzejnikowych termostatycznych z głowica termostatyczną - zamontowanie zaworów powrotnych - nawodnienie instalacji ze sprawdzeniem szczelności - dokonanie regulacji kotła i grzejników 4. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają niżej wymienione dokumenty: 1) projekt umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ, 3) przedmiar robót, określający zakres prac remontowych w 13 lokalach mieszkalnych stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ: a) lokale nr 3, 5 przy al. Krakowskiej 22, b) lokal nr 4/5 przy ul. Łuczek 10, c) lokale nr 9 przy ul. Mikołajskiej 57, d) lokale nr ¾, 9 przy ul. Milanowskiej 12, e) lokal nr 2 przy ul. Tomnickiej 4, f) lokal nr 3 przy ul. Cietrzewia 6, g) lokal nr 7/8 przy ul. Długopolskiej 10, h) lokale nr 4, 8 przy ul. Potrzebnej 23, i) lokale nr
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz Oferty– wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda: 1) wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, 2) aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 7 pkt. 5-8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach