Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Kosiny nr ew. 281/2 i Żurominek nr ew. 631, 658/1, 659/1.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 06-521 Wiśniewo,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 557 024 , fax. 236 557 227
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  06-521 Wiśniewo, woj. mazowieckie
  tel. 236 557 024, fax. 236 557 227
  REGON: 55053900000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Kosiny nr ew. 281/2 i Żurominek nr ew. 631, 658/1, 659/1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Kosiny. 1. Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 0,340 km. 2. Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 10 cm ze złożeniem w hałdę 340,00 m2. 3. Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. Łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 10 km. Załadunek i odwóz humusu – 34 m3. 4. Wykonanie uzupełnienia podbudowy po zdjęciu humusu kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 340,00 m2. 5. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1935,00 m2. 6. Frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy do 4 cm z załadunkiem na samochody samowyładowcze i przekazaniem materiału (frezowany – destrukt) Inwestorowi z odwozem na plac składowy – 105,00 m2. 7. Skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego – 1740,80 m2. 8. Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółką żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 680 m2. 9. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1740,80 m2. 10. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1700,00 m2. 11. Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm – 15 szt. 12. Ustawienie pionowe znaków odblaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A – 1 szt, b. Znaki typu D – 2 szt, c. Znaki typu D42/D43 – 4 szt, d. Znaki typu E17a/E18a – 4 szt Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurominek. 1. Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 0,060 km. 2. Wykonanie uzupełnienia podbudowy w miejscach ubytków kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm – 10,00 t. 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 353,00 m2. 4. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego – 234,00 m2. 5. Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 126 m2. 6. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 234 m2. 7. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 227,00 m2. 8. Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych 70 mm – 3 szt. 9. Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych z rur stalowych: a. Znaki typu A – 1 szt, b. Znaki typu D – 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt. 7.2.4. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 2) pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 pkt. 1) i pkt. 2 litera b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 pkt. 2 litera a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem tego terminu. 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9. stosuje się. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w VI pkt. 7.1., 7.2., 8 SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. 13. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w VI pkt. 7.1., 7.2., 8 SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach