Przetargi.pl
Wymiana instalacji wodociągowej, zasilającą pompę pożarową w D. S. „Bliźniak” oraz wymia-na instalacji hydrantowej oraz poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w D.S. „Jubilatka” przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12 we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174, , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, , fax. 71 7840045
  REGON: 000288981
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji wodociągowej, zasilającą pompę pożarową w D. S. „Bliźniak” oraz wymia-na instalacji hydrantowej oraz poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w D.S. „Jubilatka” przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodociągowej, zasilającej pompę pożarową i przeróbka instalacji wody bytowej w D.S. „Bliźniak oraz wymiana instala-cji hydrantowej i poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej (na odcin-ku od węzła wodomierzowego w piwnicy do klatki schodowej na parterze w D.S. ”Jubi-latka” – zgodnie z projektem wykonawczym pn. „Przebudowa i remont budynków Akademii Medycznej: DS. „Bliźniak” , DS. „Jubilatka” i Stołówki Studenckiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dobudową windy do elewacji bocznej DS. ”Jubilat-ka” przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10-12, we Wrocławiu” – (tom 4/3/2/4 DS. „Bliźniak”-instalacje sanitarne oraz tom 4/3/2/3 DS. ”Jubilatka” – instalacje sanitarne) autor-stwa CREOPROJEKT Projektowanie i Realizacja Inwestycji Architektoniczno- budow-lanych z Wrocławia. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji technicznej wykonania i od-bioru robót, stanowiących załącznik nr 7 do Siwz, przedmiarach robót branża: sanitarna oraz fragmentach projektu wykonawczego dotyczącego przedmiotu zamówienia, stanowiących za-łącznik nr 6 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach