Przetargi.pl
Wymiana instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilania gwarantowanego w budynku UOKIK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. Etap III

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 006212789
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilania gwarantowanego w budynku UOKIK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. Etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych i robót budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym pt. „Wymiana instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie”- etap III.Przedmiotowe postępowanie nie obejmuje swym zakresem zakupu i montażu UPSów, o których mowa w Projekcie Wykonawczym w punkcie 6.5. Urządzenia zostaną zakupione i zamontowane w ramach oddzielnego postępowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:1. Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ;2. Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 2 do SWZ, według poniższego zestawienia:2.1. Projekt wykonawczy;2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej „STWiORB”2.3. Przedmiar robót;2.4. Decyzja nr 140/ŚRD/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2022 r. – pozwolenie na budowę;3. Projektowane Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 3 do SWZ.Załączone Przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiary robót mają charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem wykonawczym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem wykonawczym, STWiORB oraz OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach