Przetargi.pl
Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów

Gmina Halinów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-074 Halinów, Spółdzielcza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Halinów
  Spółdzielcza
  05-074 Halinów, woj. mazowieckie
  REGON: 013269172
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.halinow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów.Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, z dnia 2023-08-10 nr Edycja8/2023/4341/PolskiLadZakres robót obejmuje:Budowa cmentarza komunalnego na terenie miejscowości Długa Kościelna i Długa Szlachecka o powierzchni 2,66 ha. W zakresie planowanych do realizacji prac jest:1) niwelacja terenu, w tym wykonanie nasypów w miejscach wskazanych w projekcie2) budowa ścian oporowych3) budowa ogrodzenia całego terenu4) budowa parkingu5) budowa alejek i dróg6) budowa kaplicy7) budowa budynku domu pogrzebowego8) budowa kolumbariów9) nasadzenia zieleni10)wykonanie zbiornika retencyjnego na wody deszczowe11)uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert – również wadium w formie pieniężnej powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale XVII SWZ.4. Wykonawca może wnieść wadium w:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Halinowie, ul. Piłsudskiego 36, 05-074 Halinów numer 07 8019 0000 2001 0200 9959 0004 tytuł przelewu winien być następujący: „Wadium za zabezpieczenie oferty Wykonawcy (nazwa wykonawcy) w postępowaniu pn. „Budowa hali pneumatycznej do zadaszenia istniejącego boiska sportowego zlokalizowanego na dz. nr ew. 47 w Długiej Kościelnej gmina Halinów”.6. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do upływu terminu składania ofert (termin określony w Rozdziale XVIII) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca załączył dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego.Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto w SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł;4) zdolności technicznej lub zawodowejWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli:– co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu w tym zieleń i utwardzenia z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 złWykonawca powinien załączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.b) dysponuje jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, który posiada: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 14 ust. 1 pkt 2, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz z uwzględnieniem art. 14 ust. 3 pkt. 3 oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.);– minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy (decyduje data wydania uprawnień w tej specjalności);– aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;c) dysponuje jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych, który posiada:– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, art. 14 ust. 1 pkt. 4, lit. b lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz z uwzględnieniem art. 14 ust. 3 pkt. 3 oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646, z późn. zm.);– minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych (decyduje data wydania uprawnień w tej specjalności);– aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;d) dysponuje jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych, który posiada:– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, art. 14 ust. 1 pkt. 2 lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz z uwzględnieniem art. 14 ust. 3 pkt. 3 oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r., poz. 1646, z późn. zm.);– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (min. do 1kV) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;– świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (min. do 1kV) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;– minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych (decyduje data wydania uprawnień w tej specjalności);– aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.d) dysponuje jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych, który posiada:– uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.);– minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych (decyduje data wydania uprawnień w tej specjalności);– aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowegoZamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w BZP.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach