Przetargi.pl
Wymiana dygestorium wraz z wykonaniem prac instalacyjnych i remontowo-budowlanych w laboratorium analiz chemicznych (pomieszczenie 125) w budynku UJD przy Al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 4/8
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  REGON: 000001494
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujd.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dygestorium wraz z wykonaniem prac instalacyjnych i remontowo-budowlanych w laboratorium analiz chemicznych (pomieszczenie 125) w budynku UJD przy Al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dygestorium wraz z wykonaniem prac instalacyjnych i remontowo-budowlanych w laboratorium analiz chemicznych (pomieszczenie 125) w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie.2. Miejsce realizacji: Al. Armii Krajowej 13/15 pomieszczenie nr 125, Częstochowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja¬ projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR). Dokumentacja wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentami, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia. 5. Zamawiający zastrzega, że załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie roboty, które należy zrealizować, by przedmiot określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 6. Zgodnie z artykułem 101 ustęp 4 ustawy Pzp, w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, tj. dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w artykule 101 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej , systemowi referencji technicznych. Należy przyjąć, że każdej wskazanej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy zwrot „lub równoważne”.7. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, stosownie do artykułu 99 ustęp 4-6 lub artykułu 101 ustęp 4 ustawy Pzp, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania dowodu, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, na przykład: wykonania projektów, rysunków, Wykonawca ma obowiązek dopełnić te czynności i uwzględnić w cenie oferty.8. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić w ofercie stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.9. W przypadku, gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, np. karty katalogowe, dokumentację techniczną.10. W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca udowodnił w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, w sposób określony w artykule 101 ustęp 5 i 6 ustawy Pzp.11. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia robót i dostosowania sposobu ich prowadzenia w związku z faktem użytkowania budynku podczas prowadzenia robót.12. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację niniejszego wynagrodzenia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, w konsekwencji czego konieczność wykonania robót, bez których przedmiot zamówienia określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania robót nie mógłby być zrealizowany, a których wykonawca nie przewidział, nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia – nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny zawartej w ofercie.13. Zamawiający wymaga, by wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały i urządzenia. Okres gwarancji i rękojmi: minimum 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do wykonywania własnym staraniem i na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i konserwacji wynikających z instrukcji zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami producentów, w tym wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz usuwania wad lub usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, gdyż prace objęte przedmiotem zamówienia (budowlane, sanitarne, elektryczne, wymiana dygestorium) są ze sobą powiązane technologicznie, zachodzą na siebie i nie można pod względem technicznym lub organizacyjnym wydzielić części, które mogłyby być realizowane przez różnych Wykonawców, składających oferty częściowe.15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.16. Wykonawca może powierzyć wykonanie poszczególnych części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w artykule 7 punkt 27 ustawy Pzp. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.17. Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni licząc od dnia przekazania frontu robót.18. Przekazanie frontu robót: w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy19. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem prowadzenia robót uzgodnionym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:1) Zamawiający wymaga by wykonawca w sposób należyty wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:a) Jedno zamówienie, które obejmowało wykonanie instalacji elektrycznej o wartości minimum 35 000 złotych brutto (wartość robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej);b) Jedno zamówienie, które obejmowało wykonanie instalacji oddymiania i wentylacji o wartości minimum 75 000 złotych brutto (wartość robót polegających na wykonaniu instalacji oddymiania i wentylacji);Wykonawca, wykonanie powyższych rodzajów robót o wartościach określonych w punktach od a) do b) może wykazywać łącząc w jednym tym samym zamówieniu bądź w różnych zamówieniach (umowach)2) Zamawiający wymaga by wykonawca skierował do realizacji zamówienia niżej wymienione osoby:a) Osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;b) Osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w przedmiocie wykonania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., wentylacji w nieograniczonym zakresie;c) Osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w przedmiocie wykonania instalacji elektrycznych w nieograniczonym zakresie.2. Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietna 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 334).3. Odnośnie warunków określonych w punkcie 1 podpunkt 1) lit. a-b, Wykonawca w celu wykazania spełniania przedmiotowego warunku w postępowaniu może powoływać się wyłącznie na roboty, w których bezpośrednio uczestniczył.W przypadku gdy wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach umowy (zamówienia) realizowanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), nie dopuszcza się, by Wykonawca powoływał się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu robót.4. W przypadku warunków określonych w punkcie 1. podpunkt 1) lit. a-b, jeżeli wartości robót zostały wyrażone w umowie w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN według średniego kursu danej waluty publikowanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, podstawą przeliczenia będzie średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.5. Stosownie do artykułu 117 ustęp 3 ustawy Pzp, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających sią o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do warunków określonych w punkcie 1. podpunkt 1) lit. a-b (dotyczących doświadczenia), wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których zdolności te są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 1. SWZ wspólnie, z uwzględnieniem postanowień punktu 5.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach, określonych w punkcie 1., innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w artykule 118 ustawy Pzp.8. W odniesieniu do warunków określonych w punkcie 1. podpunkt 1 (doświadczenia), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeśli na etapie składania ofert nie podlegał w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.13. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, wg formuły „spełnia / nie spełnia”.14. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach