Przetargi.pl
Wyk. dok. projektowej oraz robót bud. dla zadania pn.: „Remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby tymczasowego ośrodka pobytowego dla uchodźców z Ukrainy w bud. przy ul. Ostrogórskiej 21 w S-cu.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Partyzantów 10a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 296 07 77
 • Data zamieszczenia: 2023-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
  Partyzantów 10a
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 296 07 77
  REGON: 277840998
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzzl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyk. dok. projektowej oraz robót bud. dla zadania pn.: „Remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby tymczasowego ośrodka pobytowego dla uchodźców z Ukrainy w bud. przy ul. Ostrogórskiej 21 w S-cu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby tymczasowego ośrodka pobytowego dla uchodźców z Ukrainy w budynku przy ulicy Ostrogórskiej 21 w Sosnowcu” w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, tj. Program Funkcjonalno – Użytkowy [dalej: „PFU”].3.Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnejfunkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika budowy.Doświadczenie tej osoby będzie oceniane w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert: Doświadczenie Kierownika budowy.b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r., poz. 334).Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków określonych w ust. 4 Wykonawcy wykazują łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach