Przetargi.pl
Wymiana drzwi w budynkach w kompleksie wojskowym na terenie Jarosławia przy ul. 3 Maja 80 oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku zlokalizowanym w Przemyślu przy ul. 29 Listopada 2.

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON- Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana drzwi w budynkach w kompleksie wojskowym na terenie Jarosławia przy ul. 3 Maja 80 oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku zlokalizowanym w Przemyślu przy ul. 29 Listopada 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Wymiana drzwi wewnętrznych w budynkach zlokalizowanych w kompleksie wojskowym na terenie Jarosławia przy ul. 3 Maja 80 oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku zlokalizowanym w Przemyślu przy ul. 29 Listopada 2. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: Przedmiar robót, OPZ, STWiOR są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Elementy ujęte w którymkolwiek z tych dokumentów a nie ujęte w innych należy traktować jakby były ujęte w wszystkich dokumentach. 3. W szczególności, podczas wykonywania prac zostaną wykonane następujące prace: a) Pomieszczenia:  zdjęcie istniejących skrzydeł drzwiowych,  wykonanie nadproży z dwuteowników nad poszerzanymi otworami drzwiowymi, osiatkowanie z wypełnieniem zaprawą cementową,  rozbiórka progów betonowych, posadzek i podłoży w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu drzwi,  poszerzenie otworów drzwiowych do wymiarów niezbędnych dla osadzanych drzwi z wykuciem ościeżnic drzwiowych,  uzupełnienie murów z cegły pełnej z wykonaniem otworu ściennego o wymiarach wymaganych dla drzwi specjalnych,  okładanie (szpałdowanie) nadproży cegłą,  wytycznie i ustawienie drzwi specjalnych,  ustawienie drzwi w otworze ściennym, pionowanie, ustawienie w linii ściany, dokonanie montażu zgodnie z przepisami szczegółowymi, kartami/wytycznymi technicznymi, wymaganiami Producenta oraz norm i instrukcji,  drzwi do pomieszczeń magazynowych zamontować z obniżonym progiem oraz ukształtować posadzkę pomieszczeń tak by można było bezproblemowo przewozić skrzynie na wózkach transportowych,  w przejściach (magazyn broni), w miejsce progów, wykonanie posadzki betonowej zbrojonej siatką z drutu żebrowanego ø 4,5 mm oddylatowanej od przyległych posadzek z wykonaniem spadków od drzwi w kierunku pomieszczenia ułatwiającego transport wózkami,  uzupełnienie tynku ścian kat. III na uzupełnieniach muru, ościeżach drzwi oszpałdowaniu nadproży drzwiowych,  uzupełnienie podłoży pod posadzkowych rozebranych w związku z demontażem drzwi bez odtwarzania progów betonowych,  uzupełnienie/odtworzenie brudników na ścianach przy wymienianych drzwiach wg istniejących,  uzupełnienie/odtworzenie posadzek i cokolików oraz malowania ścian farbą emulsyjną po zakończeniu wymiany drzwi,  montaż drzwi p. pożarowych w korytarzu zgodnie z wymogami karty technicznej/katalogowej, przepisami szczegółowymi, w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej oraz szczelność połączenia z przegrodami (ściany, sufit, posadka), z obróbką osadzania – obróbka, uzupełnienie ościeży/ścian/tynku/malowania, uzupełnienie elementów posadzki (warstwy pod posadzkowe, nawierzchnia),  wykonanie wszystkich niezbędnych, koniecznych ze względów technicznych, do zakończenia robót i czynności związanych z wykonaniem zakresu umownego zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami, instrukcjami, przepisami, wymogami kart technicznych, instrukcji montażu, zaleceniami Producenta, b) Roboty wspólne dla wszystkich rodzajów robót:  zalecana i zdaniem inwestora, niezbędna wizja lokalna na przyszłym placu budowy przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego,  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem/zniszczeniem, (podczas prowadzenia robót) posadzek i podłóg, ścian, okien, stolarki wewnętrznej, drzwi wejściowych, okuć, urządzeń sanitarnych, grzejników, rur, wyposażenia pomieszczeń, elementów elewacji, urządzeń zamontowanych na elewacji folią, zabezpieczenie elementów zagospodarowania terenu, drzew, krzewów, kwietników itp. wraz z niezwłocznym ich oczyszczeniem w przypadku zabrudzenia,  w przypadku jakichkolwiek zabrudzeń, uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca wykona odtworzenie stanu pierwotnego w wymaganym przez zamawiającego zakresie,  złom (elementy stalowe, metalowe i z metali kolorowych) pozyskany z rozbiórek i demontaży, Wykonawca własnym transportem na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela zamawiającego i przewiezie: dla robót prowadzonych w Jarosławiu do magazynu SOI mieszczącego się na terenie kompleksu, dla robót prowadzonych w Przemyślu do magazynu SOI zlokalizowanego w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego 22, złoży we wskazanym miejscu oraz podpisze protokół przekazania,  Wykonawca własnym transportem i na własny koszt wywiezienie z placu budowy oraz zutylizuje pozostałe materiały z rozbiórek, demontaży i odpady budowlane,  Wykonawca własnym transportem i na własny koszt wywiezienie z placu budowy oraz zutylizuje odpady farb i innych środków używanych do robót malarskich, przygotowania powierzchni, wykonania tynków, posadzek, obróbek osadzania itp.,  wywóz i utylizację odpadów jw. oraz rozliczenie złomu Wykonawca będzie dokonywał na bieżąco zgodnie z przepisami szczegółowymi,  Użytkownik może wymagać natychmiastowego usunięcia odpadów i złomu z placu budowy oraz sprzątania otoczenia budynku w przypadkach wystąpienia takiej konieczności,  Zabezpieczenie środowiska przed wpływem w/w środków a w przypadku dopuszczenia do skażenia środowiska podjęcie akcji ratunkowej i zabezpieczającej,  roboty będą prowadzone w czynnym zakładzie pracy, bez wstrzymywania ruchu w części budynku objętej robotami, w związku z tym Kierownik budowy zaplanuje i zorganizuje prace w sposób gwarantujący bezwypadkowość oraz nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z tej sytuacji, Kierownik budowy oraz Kierownik czynnego zakładu pracy ustalą szczegółowe warunki bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych, w szczególności uwzględnią zagrożenia dla pracowników czynnego zakładu pracy, pracowników Wykonawcy oraz pracowników/osób postronnych, kierownik czynnego zakładu pracy powiadomi wszystkich swoich pracowników oraz osoby postronne (mogące się znaleźć w obszarze prowadzonych prac) o ich zakresie, czasie trwania, potencjalnych zagrożeniach oraz o środkach zapobiegawczych ustalonych do wspólnego stosowania,  porządkowanie, sprzątanie, mycie po robotach remontowych, pomieszczeń budynku z usuwaniem uszkodzeń,  po zakończeniu robót remontowych uporządkowanie terenu wokół budynku oraz użytkowanych przez Wykonawcę dróg dojazdowych i dojść, likwidacja magazynków podręcznych, ewentualnego zaplecza budowy i placów składowych, usunięcie powstałych szkód,  splantowanie zniszczonych fragmentów trawników, wyrównanie powierzchni, przygotowanie terenu pod obsianie trawą, wysianie trawy z nawożeniem,  przygotowanie kompletu materiałów odbiorowych oraz pisemne zgłoszenie zakończenia robót i gotowości do odbioru, c) Teren budowy 1) Roboty będą prowadzone na terenie zamkniętych kompleksów wojskowych. Poruszanie się po terenie kompleksów jest możliwe tylko za zgodą użytkownika, tj. Dowódcy JW po dostarczeniu, przed rozpoczęciem robót, wykazu wszystkich osób nadzorujących i bezpośrednio wykonujących roboty oraz samochodów i sprzętu niezbędnego do realizacji robót zgodnie z załączonym do umowy wnioskiem (wg lokalizacji robót). 2) Dojazd do terenu robót istniejącymi drogami wewnętrznymi o nawierzchni utwardzonej: na teren kompleksu Jarosław od strony ul. 3 Maja, dla kompleksu w Przemyślu od strony ulicy 29 Listopada. 3) Dowóz materiałów budowlanych oraz wywóz złomu, gruzu i odpadów dla kompleksu Jarosław od strony ul. 3 Maja, dla kompleksu w Przemyślu od strony ulicy 29 Listopada drogami wewnętrznymi jw. 4) Plac budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie, w trybie i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. 5) Na czas prowadzenia robót Wykonawca dokona odpowiedniego oznakowania placu budowy w uzgodnieniu z Użytkownikiem oraz Komendantem ochrony kompleksu. 6) Należy uwzględnić prowadzenie robót remontowych w czynnym zakładzie pracy. 7) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy, elementów wyposażenia oraz wszystkich materiałów i sprzętu użytego do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 8) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy. 9) Wykonawca jest odpowiedzialny za dozór p. pożarowy w obrębie przekazanego placu budowy. 10) Wykonawca zawrze porozumienie dotyczące bhp i p. poż. z Użytkownikiem. 11) Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dla swoich potrzeb na czas wykonywania robót kontener socjalny i magazynowy oraz toaletę przenośną typu TOY-TOY – miejsce ustawienia zostanie ustalone przy przekazaniu placu budowy. d) Wykaz drzwi specjalnych:  drzwi do magazynu broni – drzwi objęte systemem alarmowym, wejściowe do pomieszczenia magazynu; • klasa odporności min. RC3 wg PN-EN 1627 lub równorzędne, • zabezpieczenie przeciwwyważeniowe, • kotwy ścienne, spawane do ościeżnicy, średnica min. 10 mm, rozmieszczane w odstępach nie większych niż co 480 mm, obwodowo na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnicy, osadzane w ścianie na głębokość min. 100 mm, • zawiasy drzwi powinny uniemożliwić, przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz, podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie drzwi bez ich zniszczenia oraz zapewniać szczelne przyleganie drzwi do ościeżnicy, • w przypadku zastosowania zawiasów zewnętrznych, czopy zawiasowe powinny posiadać zabezpieczenie przed ich wybiciem, • zawieszone na co najmniej trzech zawiasach przymocowanych do futryny dobrze zakotwionej w murze – wymóg wynikający z Normy Obronnej NO-04-A004-6:2016, pkt 2.7.2, • 2 wewnętrzne certyfikowane zamki klasy 5 zabezpieczenia i odporności na wiercenie i odporności na korozje minimum klasy D, dodatkowo zabezpieczone kłódką klasy zabezpieczenia co najmniej 5 oraz odporności na korozję co najmniej klasy 3, • wyposażenie drzwi: Czujka magnetyczna (czujnik kontaktronowy) – do SA, zamontowany na górnej krawędzi drzwi od strony wewnętrznej pomieszczenia spełniający wymaganie: • w obudowie metalowej przystosowanej do montażu na skrzydle drzwiowym, w warunkach wymagających zwiększonej trwałości czujnika, • wyposażone w stalowe zbrojenie kabla o długości min. 1 metra, • spełniający wymogi aktualnej normy PN-EN 50131 w stopniu 3 (Grade 3), • umożliwiające montaż rezystora końca linii - EOL, • spełniająca wymagania klasy środowiskowej II zgodnie z PN-EN 50130-5:12, • zapewniające właściwą pracę w temperaturze minimum od - 25C do + 40C (pomieszczenia nie ogrzewane), • deklaracja zgodności z CE. Zestaw do plombowania drzwi: • 2 miseczki na plomby z plasteliny zamontowane na wysokości ok 140 cm od progu (nad klamką/gałką), od strony zewnętrznej, jedna na ościeżnicy, druga na drzwiach oraz zestaw umożliwiający zabezpieczenie magazynu przy pomocy drutu na plomby ołowiane,  drzwi kancelaryjne – objęte kontrolą dostępu: • klasa odporności min. RC4 wg PN-EN 1627 lub równorzędne, • wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 (zgodnie z zapisami Zarządzenia MON Nr 59 z 11 grudnia 2017 w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych załącznika nr 1, cześć III tabela kategorii K3:drzwi do pomieszczeń, wiersz pierwszy). dopuszcza się zamek elektroniczny szyfrowy co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, ze zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy. • zabezpieczenie przeciwwyważeniowe, • kotwy ścienne, spawane do ościeżnicy, średnica min. 10 mm, rozmieszczane w odstępach nie większych niż co 480 mm, obwodowo na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnicy, osadzane w ścianie na głębokość min. 100 mm, • zawiasy drzwi powinny uniemożliwić, przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz, podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie drzwi bez ich zniszczenia oraz zapewniać szczelne przyleganie drzwi do ościeżnicy, • w przypadku zastosowania zawiasów zewnętrznych, czopy zawiasowe powinny posiadać zabezpieczenie przed ich wybiciem, • zawieszone na co najmniej trzech zawiasach przymocowanych do futryny dobrze zakotwionej w murze – wymóg wynikający z Normy Obronnej NO-04-A004-6:2016, pkt 2.7.2, • wyposażenie drzwi: Zwora elektromagnetyczna do drzwi pojedynczych: • wyposażona w przekaźnik NC, który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu / zamknięciu sterowanych drzwi. • wyposażona w sygnalizację optyczną informująca o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zamknięte, jest to sygnalizowane zielonym kolorem diody – jeżeli drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte – dioda będzie świecić kolorem czerwonym. Jeżeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego) – dioda jest wygaszona. • wyposażona w sygnalizację dźwiękowa (powiadomienie) z możliwością ustawienia czasu, po którym drzwi powinny zostać zamknięte. Jeżeli po ustawionym czasie drzwi pozostaną otwarte to przez wbudowany głośnik będzie przekazywana sygnalizacja dźwiękowa o nieprawidłowości. • maks. nacisk na drzwi – odpowiedni do wagi drzwi; • montaż – wewnętrzna • środowisko pracy – wewnętrzna • typ – pojedyncza. Samozamykacz z blokadą, zamontowany na skrzydle drzwiowym, od strony wewnętrznej pomieszczenia, spełniający wymagania: • możliwość ustawienia: • siły zamykania, • szybkości zamykania, • szybkości zatrzaskiwania, • ogranicznikiem wychyleń, • uniwersalny do drzwi lewych jak i prawych, • posiadający blokadę położenia otwarcia w zakresie 70 - 150, • posiadający regulacje końcowej fazy zamykania oraz prędkość zamykania, • posiadający zintegrowana funkcja tłumienia otwierania. Czujka magnetyczna (czujnik kontaktronowy) – do SA, zamontowany na górnej krawędzi drzwi od strony wewnętrznej pomieszczenia spełniający wymaganie: • w obudowie metalowej przystosowanej do montażu na skrzydle drzwiowym, w warunkach wymagających zwiększonej trwałości czujnika, • wyposażone w stalowe zbrojenie kabla o długości min. 1 metra, • spełniający wymogi aktualnej normy PN-EN 50131 w stopniu 3 (Grade 3), • umożliwiające montaż rezystora końca linii - EOL, • spełniająca wymagania klasy środowiskowej II zgodnie z PN-EN 50130-5:12, • zapewniające właściwą pracę w temperaturze minimum od - 10C do + 40C (pomieszczenia ogrzewane), • deklaracja zgodności z CE. Zestaw do plombowania drzwi: • 2 miseczki na plomby z plasteliny zamontowane na wysokości ok 140 cm od progu (nad klamką/gałką), od strony zewnętrznej, jedna na ościeżnicy, druga na drzwiach, Klamko/klamka Zamek.  drzwi przeciwpożarowe: • drzwi 2-skrzydłowe, aluminiowe, oszklone, z naświetlem, • klasa odporności ogniowej: drzwi min. EI 60; naświetla min. EI 120, • wyposażone w samozamykacz z zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych, • z możliwością montowania trzymaczy, • wymagana zgoda Producenta na późniejszy montaż trzymaczy oraz jego oświadczenie o zachowaniu pełni gwarancji na konstrukcję i montaż drzwi po montażu trzymaczy, • minimalna szerokość w świetle otwartego szerszego skrzydła drzwiowego 90,0 cm, • drzwi muszą odpowiadać wymaganiom przepisów p. pożarowych, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dział VI, bezpieczeństwo pożarowe. Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia oraz teren objęty robotami należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający prowadzenie pracy. Uwagi:  uzyskany z rozbiórek gruz i odpady, pozostałe materiały z rozbiórek, demontaży i odpady budowlane jak również odpady materiałów użytych do wykonania robót, Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami szczegółowymi,  złom (elementy stalowe, metalowe i z metali kolorowych) pozyskany z rozbiórek i demontaży, Wykonawca własnym transportem na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela zamawiającego i przewiezie do magazynu SOI: mieszczące się na terenie kompleksu w Jarosławiu a przy wykonywaniu robót w Przemyślu mieszczącego się w Żurawicy przy ulicy Wojska Polskiego 22, złoży we wskazanym miejscu oraz podpisze protokół przekazania,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysięcy złotych 00/100); 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie nr 30 1010 1528 0018 9213 9120 2000 – z adnotacją „wadium w postępowaniu nr ZP/32/2019, NIP [Wykonawcy].. 4.Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 26.08.2019 r. do godz. 10:30) kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5.Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 jest oryginalny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, bank, poręczyciela – dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 6.Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści oznaczenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, w okresie związania ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego wpłaty wadium w przypadkach określonych a art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp. Brak w treści gwarancji przesłanek lub odniesienia się do ustawy Pzp w zakresie tych przesłanek spowoduje odrzucenie oferty na skutek okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 7b ustawy Pzp. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty określonej w SIWZ, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami SIWZ. 7.W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo, z tym że jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniężna, w treści gwarancji powinno w treści takiego dokumentu powinna znaleźć się informacja, które podmioty zabezpieczają zapłatę wadium. 8.Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach