Przetargi.pl
„Wymiana dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13” w ramach operacji „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”

Gmina Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 325 695 , fax. 748 325 694
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dzierżoniów
  ul. Piastowska 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 748 325 695, fax. 748 325 694
  REGON: 89071787500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.dzierzoniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13” w ramach operacji „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13 w ramach operacji „Rewitalizacji zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”. Lokalizacja obiektu: działka nr 83 i 84/1 obręb Kiełczyn, gmina Dzierżoniów. Pałac w Kiełczynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach „Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. 3. Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwie części: 1) CZEŚĆ I - naprawy i wymiana dachu; 2) CZĘŚĆ II - dostawa i montaż stolarki okiennej na poziomie parteru wraz z obróbką. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określają postanowienia niniejszej umowy oraz: - projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane przez firmę BEST PROJEKT Kordian Morawski, ul. Groszowicka 21A, 45 -517 Opole wraz z pozwoleniem na budowę nr 429/2016 z dnia 06.06.2016r. - wyciąg nr 1 i 2 - program prac konserwatorskich z września 2015r.; - wyciąg nr 1 i 2 - decyzja nr 455/2016 z dnia 04.05.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zmieniona decyzją nr 521/2018 z 25.04.2018r.; - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dotyczącej przedmiotu zamówienia; - SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla CZĘŚCI I 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, w taki sposób, aby do dnia 28 czerwca 2019r. do godz. 12.00 było ono na koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginalnym dokumencie, w Referacie Finansowym Urzędu Gminy do dnia 28 czerwca 2019. do godz. 12.00. Dokument zostanie w obecności Wykonawcy oznakowany datą i godziną oraz opatrzony pieczęcią. Zamawiający uzna również, że wadium zostało złożone zgodnie z przepisami ustawy Pzp i SIWZ w przypadku załączenia oryginału dokumentu w ofercie Wykonawcy. Dokument ten zostanie oznakowany datą i godziną tożsamą z datą i godziną złożenia oferty Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu. 4. Zaleca się, aby kopię wniesienia wadium dołączyć do składanej oferty. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. DLA CZĘŚCI II Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik C lub Ca do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach