Przetargi.pl
Wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 251 410 , fax. 914 251 406
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 410, fax. 914 251 406
  REGON: 81739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w ciągach komunikacyjnych oraz w części pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. Budynek posadowiony jest na nieruchomości oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 32/8, obręb 3089, dla której urządzona jest i prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie księga wieczysta nr SZ1S/00111508/4. 2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 45215140-0: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych CPV 44112200-0: Wykładziny podłogowe CPV 45432111-5: Kładzenie wykładzin elastycznych 3. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2) Przedmiar robót, 3) Projekt wykonawczy – Rzuty poszczególnych kondygnacji, 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie prace wynikające z powyżej przywołanych dokumentów chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy, a zobowiązanie WYKONAWCY obejmuje wszelkie prace wynikające z przywołanych dokumentów. Dokumenty zawarte w załącznikach wymienionych w punkcie 3, należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności WYKONAWCA z powołaniem się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności. 5. Roboty budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie, w związku z tym ZAMAWIAJĄCY przewiduje konieczność wykonywania prac od piątku od godziny 15:00 do poniedziałku do godziny 6:00. Dopuszcza się prowadzenie prac w godzinach pracy szpitala w niektórych pomieszczeniach (z wyłączeniem parteru), po wcześniejszym uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM. 6. Pomieszczenia czynne bezpośrednio przylegające do pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty budowlane, muszą być zabezpieczone przed zakurzeniem. W przypadku wykonywania robót budowlanych w części pomieszczenia (dotyczy to przede wszystkim korytarzy), część pomieszczenia, w której nie są prowadzone prace musi być oddzielona szczelną ścianką w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem oraz przed możliwością wejścia osób postronnych (pacjentów czy personelu) do strefy, gdzie są prowadzone prace budowlane. 7. Wymiana wykładziny i spawów na ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach parteru będzie się odbywała w trzech etapach, określonych w Projekcie Wykonawczym. Rozpoczęcie kolejnego etapu możliwe będzie po zakończeniu i dokonaniu odbioru poprzedniego. Wymiana wykładziny i spawów na pozostałych kondygnacjach będzie realizowana w trakcie realizacji etapu I, II i III. Całość realizacji zostanie przedstawiona w harmonogramie, który stanowić będzie załącznik do umowy. 8. ZAMAWIAJĄCY udostępni WYKONAWCY pomieszczenie przeznaczone na punkt magazynowy, w którym będzie przechowywał wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia. 9. Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanych prac oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty cenowej. Termin wizji lokalnej (dla wszystkich WYKONAWCÓW) ustala się na dzień 15.03.2019 roku, o godz. 7:00, miejsce spotkania – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, hol przy wejściu 8B). 10. WYKONAWCA winien, przed złożeniem oferty, dokładnie zapoznać się z załączonymi dokumentami i zakresem prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważenia ewentualnych różnic pomiędzy załączonymi dokumentami określającymi zakres prac, WYKONAWCA winien dążyć do wyjaśnienia zakresu zamówienia w formie zapytań do treści SIWZ. Brak stosownego zapytania będzie uznany za przyjęcie do realizacji wszystkich prac wskazanych w rzutach budynku, zważywszy na charakter wynagrodzenia WYKONAWCY – ryczałt. 11. Miejsce realizacji zamówienia: budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej nr 22. 12. ZAMAWIAJĄCY, w oparciu o postanowienie art. 29 ust. 3a ustawy, ustala następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) ułożenie nowej wykładziny podłogowej. 13. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z ZAMAWIAJĄCYM zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przestrzeganiu wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez siebie, przez podwykonawców i dalszych podwykonawców osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 12 oraz poddania się kontroli w tym zakresie przez ZAMAWIAJĄCEGO. (Zakres kontroli i odpowiedzialności WYKONAWCY za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę reguluje § 6 ust. 4 projektu umowy, stanowiący Załącznik Nr 5 do specyfikacji). 14. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1) Rozpoczęcie realizacji zadania możliwe będzie po podpisaniu umowy przez obie strony oraz ustaleniu z ZAMAWIAJĄCYM kolejności przeprowadzenia prac (uzgodnienie harmonogramu). 2) Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: PARTER: Etap I – do trzech tygodni (trzy weekendy) od zgłoszenia rozpoczęcia przez WYKONAWCĘ realizacji zadania, Etap II – do dwóch tygodni (dwa weekendy) od zakończenia i dokonania odbioru I etapu, Etap III – do trzech tygodniu (trzy weekendy) od zakończenia i dokonania odbioru II etapu. POZOSTAŁE KONDYGNACJE: W czasie trwania umowy do czasu zakończenia prac etapu III na poziomie parteru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505, 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie niż ww. 3. Wadium w formie poręczenia i gwarancji winno umożliwiać realizację uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie krótszym od terminu związania WYKONAWCY treścią złożonej oferty. 4. Termin wniesienia wadium: do dnia 27.03.2019 roku do godziny 10:00. 5. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium spowoduje wykluczenie WYKONAWCY i odrzucenie jego oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowa na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy złożyć do kasy Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii pokój 1.21, lub dołączyć do oferty. 8. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie dokona zwrotu wniesionego wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wadium wniesionego przez WYKONAWCĘ, którego oferta została wybrana i z zastrzeżeniem pkt 12. WYKONAWCY, którego oferta została wybrana wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zawarciu umowy. 9. Z zastrzeżeniem pkt. 12 ZAMAWIAJĄCY zwraca również niezwłocznie wadium na wniosek WYKONAWCY, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wycofanie oferty przez WYKONAWCĘ po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 11. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z właściwej umowy o prowadzenie rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie przelewu na konto WYKONAWCY. 12. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli z przyczyn, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy stało się niemożliwe wybranie oferty WYKONAWCY, jako najkorzystniejszej. 13. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 14. ZAMAWIAJĄCY zażąda ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCĘ, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na stronie internetowej informacji, dotyczącej firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn.zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, WYKONAWCA może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. WYKONAWCA dołączy do oferty kosztorys ofertowy z podaniem cen robocizny, materiałów, sprzętu oraz narzutów i cen jednostkowych. Kosztorys ofertowy należy przedłożyć w formie papierowej i elektronicznej. 1. Kosztorys powinien zostać przygotowany według opracowanego przez WYKONAWCĘ przedmiaru robót (załączonego do kosztorysu). Udostępniony przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą. 2. Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej WYKONAWCA, za wykonanie przedmiotu zamówienia, poda cenę ryczałtową brutto, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części kosztorysu określonej branży i odnoszą się do wszystkich pozycji. 4. W cenie materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu. 5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów. 6. Różnice pomiędzy przyjętymi przez WYKONAWCĘ w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko WYKONAWCY i obciążają go w całości. 7. W razie nie wyszczególnienia przez WYKONAWCĘ w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji, bądź zakresu robót niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez WYKONAWCĘ ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. 8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji i żądania wyjaśnienia treści kosztorysów i przedmiarów ofertowych celem stwierdzenia, czy oferta nie zawiera błędów, ceny rażąco niskiej, lub ceny odbiegającej od cen rynkowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną