Przetargi.pl
Wymiana chłodnicy zewnętrznej i serwisowanie jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w elektrowni biogazowej

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3260100, 3221576 , fax. 058 3221576
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
  ul. Jabłoniowa 55 55
  80-180 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3260100, 3221576, fax. 058 3221576
  REGON: 19004288000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana chłodnicy zewnętrznej i serwisowanie jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w elektrowni biogazowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana chłodnicy zewnętrznej oraz usługa serwisowania przez 8000 godzin jednostki kogeneracyjnej ELTECO PETRA 750C zainstalowanej w elektrowni biogazowej (obiekt 600) Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony został w III części SIWZ, a zasady realizacji określone zostały w II części SIWZ w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 505323006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 7.500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania wymiany chłodnicy i ponowne uruchomienie jednostki kogeneracyjnej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach