Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dedykowanej strony internetowej i aplikacji oraz dostawy i montażu urządzeń (zwanych dalej „nadajnikami”), działającymi w technologii Bluetooth, na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2021-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dedykowanej strony internetowej i aplikacji oraz dostawy i montażu urządzeń (zwanych dalej „nadajnikami”), działającymi w technologii Bluetooth, na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dedykowanej strony internetowej i aplikacji oraz dostawy i montażu urządzeń (zwanych dalej „nadajnikami”), działającymi w technologii Bluetooth, na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 1.1 Nadajniki będą działać z aplikacją nawigacyjno-informacyjną i razem będą tworzyć system nawigacyjno-informacyjny po budynkach należących do Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; 1.2 W ramach wynagrodzenia przewidzianego umową, Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia wsparcia serwisowego, w zakresie określonym w Załączniku A do SIWZ. 1.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla administratorów Zamawiającego (dla maksymalnie 5 osób) w zakresie funkcjonowania, obsługi, użytkowania, administrowania i utrzymania strony internetowej i aplikacji, w wymiarze do maksymalnie 8 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72420000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach