Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie obiektów kompleksu sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdującego się przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie - II etap.

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.adm.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Uczelnia publiczna.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie obiektów kompleksu sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdującego się przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie - II etap.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie obiektów kompleksu sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdującego się przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie - II etap. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje: 1.1.1 dobudowę magazynu; 1.1.2 remont sali sportowej (pomieszczenie nr 1.1); 1.1.3 wymianę instalacji centralnego ogrzewania w sali sportowej; 1.1.4 wykonanie instalacji wentylacji i schładzania powietrza Sali sportowej; 1.1.5 wzmocnienie przekrycia dachowego sali sportowej; 1.1.6 przebudowę zjazdu z ulicy Piastowskiej na odcinku 55 m; 1.1.7 przełożenie kanalizacji sanitarnej w obrębie dobudowywanego magazynu wraz z włączeniem rur spustowych; 1.1.8 instalacje elektryczne i odgromowe związane z w/w zakresem robót. 1.2 Z zakresu zamówienia wyłącza się: 1.2.1 wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczenia siłowni; 1.2.2 wykonanie konstrukcji osłon z krat HMS dobudowywanego magazynu; 1.2.3 montaż lameli przeciwsłonecznych wraz z podkonstrukcją na elewacji wschodniej. 2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 2.1 realizację robót budowlano - montażowych wraz z zamontowaniem podstawowych materiałów, urządzeń i wyposażenia; 2.2 dostarczenie podstawowego wyposażenia ruchomego określonego w dokumentacji postępowania; 2.3 zapewnienie nadzoru geodezyjnego i geologicznego w trakcie realizacji; 2.4 opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi; 2.5 dokonywanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji budynku, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz wykonywanie napraw zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji; 2.6 opracowanie projektów powykonawczych w dwóch egzemplarzach oraz w postaci cyfrowego nośnika danych w formatach Word, dwg, PDF; 2.7 opracowanie instrukcji eksploatacji budynku uzgodnionej z Zamawiającym; 2.8 uzyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, itp., które ewentualnie będą wymagane w procesie realizacji przedmiotu zamówienia innych niż zawarte w dokumentacji projektowej, bądź ich aktualizacja; 2.9 uzyskanie pozytywnych decyzji właściwych instytucji po zakończeniu budowy, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej; w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz wszelkich innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu; 2.10 inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji ruchu i jego realizacje, opłaty za zajęcie pasa drogowego i prace wynikające z decyzji ZiKiT itp.), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość musi zawierać cena ryczałtowa. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWiOR, jak i przedmiar, stanowiące załącznik A do SIWZ i będący jej integralną częścią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach