Przetargi.pl
WYKORZYSTANIE RDZENI AMORFICZNYCH I NANOKRYSTALICZNYCH W TRANSFORMATORACH ZASILACZY IMPULSOWYCH ORAZ WYKONANIE PROTOTYPU ZASILACZA

Instytut Metali Nieżelaznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Ul. Sowińskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2380316, 3280200 , fax. 032 2316933
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metali Nieżelaznych
  Ul. Sowińskiego 5 5
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2380316, 3280200, fax. 032 2316933
  REGON: 00002754200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Badawczo-Rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKORZYSTANIE RDZENI AMORFICZNYCH I NANOKRYSTALICZNYCH W TRANSFORMATORACH ZASILACZY IMPULSOWYCH ORAZ WYKONANIE PROTOTYPU ZASILACZA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Badania nad wykorzystaniem rdzeni amorficznych i nanokrystalicznych w transformatorach zasilaczy impulsowych pracujących z częstotliwością w zakresie 200 kHz - 500 kHz (do 1 MHz) w oparciu o quasi-rezonansową zasadę pracy wraz z wykonaniem modelu prototypowego zasilacza o mocy 50W
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713350005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy: 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania 3. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami). 4. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zadania, 5. Posiadają stosowne możliwości techniczno-organizacyjne i doświadczenie umożliwiające bezpośrednie wdrożenie wyników prac do produkcji Oceny spełniania wymaganych warunków pkt. 1 do 3 i 5 Zamawiający dokona na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. VIII wg kryteriów zero-jedynkowych, na zasadzie 1-spełnia, 0-nie spełnia. Oceny spełniania wymaganych warunku pkt. 4 Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych informacji wg kryteriów : - Posiadane kwalifikacje naukowe, publikacje, opracowania naukowo-badawcze, udział w konferencjach naukowych i technicznych, udział w projektach badawczych 0-60 pkt. - Wykonanie usług (opracowań), o podobnej tematyce i charakterze), 0-40pkt. Maksymalne punktacje uzyskają wykonawcy o największym doświadczeniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług (opracowań), o podobnej tematyce i charakterze), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 4. Opis posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych w przedmiotowej dziedzinie (kwalifikacje naukowe, publikacje, opracowania naukowo-badawcze, udział w konferencjach naukowych i technicznych, udział w projektach badawczych) 5. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 6. Informacja Wykonawcy o posiadanych możliwościach techniczno-organizacyjnych i doświadczeniu umożliwiającym bezpośrednie wdrożenie wyników prac do produkcji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1,2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy dotyczące terminów stosuje się odpowiednio

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imn.gliwice.pl /zakładka BIP/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach