Przetargi.pl
Modernizacja budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej. Opracowanie dokumentacji projektowej linii kablowych i stacji transformatorowej

Gmina Zabrze - Prezydent Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 3733537, 2710011 , fax. (032) 3733427, 2710818
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zabrze - Prezydent Miasta
  ul. Powstańców Śląskich 5-7 5-7
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. (032) 3733537, 2710011, fax. (032) 3733427, 2710818
  REGON: 00051595100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej. Opracowanie dokumentacji projektowej linii kablowych i stacji transformatorowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej. Opracowanie dokumentacji projektowej linii kablowych i stacji transformatorowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 400,00 zł, (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100), zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni, tj. od 25.09.2009r. do 24.10.2009r Szczegóły dot. wadium zawarte są w pkt 8 SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków: 1. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp: A.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 1.1); 2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: A.wykaz obejmujący nie mniej niż jedną wykonaną dokumentację projektową obejmującą opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę o wartości (netto) nie niższej niż 30.000 zł dla budowy lub kompleksowej przebudowy sieci energetycznych wraz z budową stacji transformatorowej wolnostojącej (Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku usług) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 2) oraz dokumenty (Załączniki nr 2.(1-n)a), potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie; B.wykaz osób i podmiotów (Załącznik nr 3), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności: - projektant z uprawnieniami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektrycznych, bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. C.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeśli w wykazie o którym mowa w pkt. B) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, ( Załącznik nr 3.3 ) D.dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, takie jak: 1.Projektant do spraw elektrycznych: - uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji elektrycznych, bez ograniczeń (Załącznik nr 3.(1-n)), - zaświadczenie o aktualnej przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Załącznik nr 3.1a),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabrze.magistrat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach